您的当前位置:首页 > 楞严经原文 >

楞严经正确注音版

文章来源:本站原创    发布时间 :2019-06-20 14:32:18   编辑:张澶    阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经白话文

汝rǔ更ɡènɡ细xì审shěn.微wēi细xì审shěn详xiánɡ.审shěn谛dì审shěn观ɡuān.明mínɡ从cónɡ太tài阳yánɡ.暗àn随suí黑hēi月yuè.通tōnɡ属shǔ虚xū空kōnɡ.壅yōnɡ归ɡuī大dà地dì.如rú是shì见jiàn精jīnɡ.因yīn何hé所suǒ出chū.见jiàn觉jué空kōnɡ顽wán.非fēi和hé非fēi合hé.不bù应yīnɡ见jiàn精jīnɡ.无wú从cónɡ自zì出chū.

若ruò见jiàn闻wén知zhī.性xìnɡ圆yuán周zhōu遍biàn.本běn不bú动dònɡ摇yáo.当dānɡ知zhī无wú边biān.不bú动dònɡ虚xū空kōnɡ.并bìnɡ其qí动dònɡ摇yáo.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.均jūn名mínɡ六liù大dà.性xìnɡ真zhēn圆yuán融rónɡ.皆jiē如rú来lái藏zànɡ.本běn无wú生shēnɡ灭miè.阿ā难nán.汝rǔ性xìnɡ沉chén沦lún.不bú悟wù汝rǔ之zhī.见jiàn闻wén觉jué知zhī.本běn如rú来lái藏zànɡ.汝rǔ当dānɡ观ɡuān此cǐ.见jiàn闻wén觉jué知zhī.为wéi生shēnɡ为wéi灭miè.为wéi同tónɡ为wéi异yì.为wéi非fēi生shēnɡ灭miè.为wéi非fēi同tónɡ异yì.

汝rǔ曾cénɡ不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ见jiàn觉jué明mínɡ.觉jué精jīnɡ明mínɡ见jiàn.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.随suí众zhònɡ生shēnɡ心xīn.应yīnɡ所suǒ知zhī量liánɡ.如rú一yī见jiàn根ɡēn.见jiàn周zhōu法fǎ界jiè.听tīnɡ嗅xiù尝chánɡ触chù.觉jué触chù觉jué知zhī.妙miào德dé莹yínɡ然rán.遍biàn周zhōu法fǎ界jiè.圆yuán满mǎn十shí虚xū.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

阿ā难nán.识shí性xìnɡ无wú源yuán.因yīn于yú六liù种zhǒnɡ.根ɡēn尘chén妄wànɡ出chū.汝rǔ今jīn遍biàn观ɡuān.此cǐ会huì圣shènɡ众zhònɡ.用yònɡ目mù循xún历lì.其qí目mù周zhōu视shì.但dàn如rú镜jìnɡ中zhōnɡ.无wú别bié分fēn析xī.汝rǔ识shí于yú中zhōnɡ.次cì第dì标biāo指zhǐ.此cǐ是shì文wén殊shū.此cǐ富fù楼lóu那nà.此cǐ目mù犍jiān连lián.此cǐ须xū菩pú提tí.此cǐ舍shè利lì弗fú.

此cǐ识shí了liǎo知zhī.为wéi生shēnɡ于yú见jiàn.为wéi生shēnɡ于yú相xiànɡ.为wéi生shēnɡ虚xū空kōnɡ.为wéi无wú所suǒ因yīn.突tū然rán而ér出chū.阿ā难nán.若ruò汝rǔ识shí性xìnɡ.生shēnɡ于yú见jiàn中zhōnɡ.如rú无wú明mínɡ暗àn.及jí与yǔ色sè空kōnɡ.四sì种zhǒnɡ必bì无wú.元yuán无wú汝rǔ见jiàn.见jiàn性xìnɡ尚shànɡ无wú.从cónɡ何hé发fā识shí.若ruò汝rǔ识shí性xìnɡ.生shēnɡ于yú相xiàng中zhōnɡ.不bù从cónɡ见jiàn生shēnɡ.既jì不bú见jiàn明mínɡ.亦yì不bú见jiàn暗àn.明mínɡ暗àn不bù瞩zhǔ.即jí无wú色sè空kōnɡ.彼bǐ相xiànɡ尚shànɡ无wú.识shí从cónɡ何hé发fā.

若ruò生shēnɡ于yú空kōnɡ.非fēi相xiànɡ非fēi见jiàn.非fēi见jiàn无wú辨biàn.自zì不bù能nénɡ知zhī.明mínɡ暗àn色sè空kōnɡ.非fēi相xiànɡ灭miè缘yuán.见jiàn闻wén觉jué知zhī.无wú处chù安ān立lì.处chǔ此cǐ二èr非fēi.空kōnɡ则zé同tónɡ无wú.有yǒu非fēi同tónɡ物wù.纵zònɡ发fā汝rǔ识shí.欲yù何hé分fēn别bié.若ruò无wú所suǒ因yīn.突tū然rán而ér出chū.何hé不bú日rì中zhōnɡ.别bié识shí明mínɡ月yuè.

汝rǔ更ɡènɡ细xì详xiánɡ.微wēi细xì详xiánɡ审shěn.见jiàn托tuō汝rǔ睛jīnɡ.相xiànɡ推tuī前qián境jìnɡ.可kě状zhuànɡ成chénɡ有yǒu.不bú相xiàng成chénɡ无wú.如rú是shì识shí缘yuán.因yīn何hé所suǒ出chū.识shí动dònɡ见jiàn澄chénɡ.非fēi和hé非fēi合hé.闻wén听tīnɡ觉jué知zhī.亦yì复fù如rú是shì.不bù应yīnɡ识shí缘yuán.无wú从cónɡ自zì出chū.

若ruò此cǐ识shí心xīn.本běn无wú所suǒ从cónɡ.当dānɡ知zhī了liǎo别bié.见jiàn闻wén觉jué知zhī.圆yuán满mǎn湛zhàn然rán.性xìnɡ非fēi从cónɡ所suǒ.兼jiān彼bǐ虚xū空kōnɡ.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.均jūn名mínɡ七qī大dà.性xìnɡ真zhēn圆yuán融rónɡ.皆jiē如rú来lái藏zànɡ.本běn无wú生shēnɡ灭miè.阿ā难nán.汝rǔ心xīn粗cū浮fú.不bú悟wù见jiàn闻wén.发fā明mínɡ了liǎo知zhī.本běn如rú来lái藏zànɡ.汝rǔ应yīnɡ观ɡuān此cǐ.六liù处chù识shí心xīn.为wéi同tónɡ为wéi异yì.为wéi空kōnɡ为wéi有yǒu.为wéi非fēi同tónɡ异yì.为wéi非fēi空kōnɡ有yǒu.

汝rǔ元yuán不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ识shí明mínɡ知zhī.觉jué明mínɡ真zhēn识shí.妙miào觉jué湛zhàn然rán.遍biàn周zhōu法fǎ界jiè.含hán吐tǔ十shí虚xū.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

尔ěr时shí阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.蒙ménɡ佛fó如rú来lái.微wēi妙miào开kāi示shì.身shēn心xīn荡dànɡ然rán.得dé无wú挂ɡuà碍ài.是shì诸zhū大dà众zhònɡ.各ɡè各ɡè自zì知zhī.心xīn遍biàn十shí方fānɡ.见jiàn十shí方fānɡ空kōnɡ.如rú观ɡuān手shǒu中zhōnɡ.所suǒ持chí叶yè物wù.一yī切qiè世shì间jiān.诸zhū所suǒ有yǒu物wù.皆jiē即jí菩pú提tí.妙miào明mínɡ元yuán心xīn.心xīn精jīnɡ遍biàn圆yuán.含hán裹ɡuǒ十shí方fānɡ.

反fǎn观ɡuān父fù母mǔ.所suǒ生shēnɡ之zhī身shēn.犹yóu彼bǐ十shí方fānɡ.虚xū空kōnɡ之zhī中zhōnɡ.吹chuī一yī微wēi尘chén.若ruò存cún若ruò亡wánɡ.如rú湛zhàn巨jù海hǎi.流liú一yī浮fú沤ōu.起qǐ灭miè无wú从cónɡ.了liǎo然rán自zì知zhī.获huò本běn妙miào心xīn.常chánɡ住zhù不bú灭miè.礼lǐ佛fó合hé掌zhǎnɡ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.于yú如rú来lái前qián.说shuō偈jì赞zàn佛fó.

妙miào湛zhàn总zǒnɡ持chí不bú动dònɡ尊zūn.首shǒu楞lénɡ严yán王wánɡ世shì希xī有yǒu.

销xiāo我wǒ亿yì劫jié颠diān倒dǎo想xiǎnɡ.不bú历lì僧sēnɡ祇qí获huò法fǎ身shēn.

愿yuàn今jīn得dé果ɡuǒ成chénɡ宝bǎo王wánɡ.还huán度dù如rú是shì恒hénɡ沙shā众zhònɡ.

将jiānɡ此cǐ深shēn心xīn奉fènɡ尘chén刹chà.是shì则zé名mínɡ为wéi报bào佛fó恩ēn.

伏fú请qǐnɡ世shì尊zūn为wéi证zhènɡ明mínɡ.五wǔ浊zhuó恶è世shì誓shì先xiān入rù.

如rú一yī众zhònɡ生shēnɡ未wèi成chénɡ佛fó.终zhōnɡ不bù于yú此cǐ取qǔ泥ní洹huán.

大dà雄xiónɡ大dà力lì大dà慈cí悲bēi.希xī更ɡènɡ审shěn除chú微wēi细xì惑huò.

令lìnɡ我wǒ早zǎo登dēnɡ无wú上shànɡ觉jué.于yú十shí方fānɡ界jiè坐zuò道dào场chǎnɡ.

舜shùn若ruò多duō性xìnɡ可kě销xiāo亡wánɡ.烁shuò迦jiā罗luó心xīn无wú动dònɡ转zhuǎn.

【卷四】

尔ěr时shí.富fù楼lóu那nà弥mí多duō罗luó尼ní子zǐ.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.偏piān袒tǎn右yòu肩jiān.右yòu膝xī著zhuó地dì.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.

大dà威wēi德dé世shì尊zūn.善shàn为wèi众zhònɡ生shēnɡ.敷fū演yǎn如rú来lái.第dì一yī义yì谛dì.世shì尊zūn常chánɡ推tuī.说shuō法fǎ人rén中zhōnɡ.我wǒ为wéi第dì一yī.今jīn闻wén如rú来lái.微wēi妙miào法fǎ音yīn.犹yóu如rú聋lónɡ人rén.逾yú百bǎi步bù外wài.聆línɡ于yú蚊wén蚋ruì.本běn所suǒ不bú见jiàn.何hé况kuànɡ得dé闻wén.佛fó虽suī宣xuān明mínɡ.令lìnɡ我wǒ除chú惑huò.今jīn犹yóu未wèi详xiánɡ.斯sī义yì究jiū竟jìnɡ.无wú疑yí惑huò地dì.

世shì尊zūn.如rú阿ā难nán辈bèi.虽suī则zé开kāi悟wù.习xí漏lòu未wèi除chú.我wǒ等děnɡ会huì中zhōnɡ.登dēnɡ无wú漏lòu者zhě.虽suī尽jìn诸zhū漏lòu.今jīn闻wén如rú来lái.所suǒ说shuō法fǎ音yīn.尚shànɡ纡yū疑yí悔huǐ.世shì尊zūn.若ruò复fù世shì间jiān.一yī切qiè根ɡēn尘chén.阴yīn处chù界jiè等děnɡ.皆jiē如rú来lái藏zànɡ.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.云yún何hé忽hū生shēnɡ.山shān河hé大dà地dì.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.次cì第dì迁qiān流liú.终zhōnɡ而ér复fù始shǐ.

又yòu如rú来lái说shuō.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.本běn性xìnɡ圆yuán融rónɡ.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.湛zhàn然rán常chánɡ住zhù.世shì尊zūn.若ruò地dì性xìnɡ遍biàn.云yún何hé容rónɡ水shuǐ.水shuǐ性xìnɡ周zhōu遍biàn.火huǒ则zé不bù生shēnɡ.复fù云yún何hé明mínɡ.水shuǐ火huǒ二èr性xìnɡ.俱jù遍biàn虚xū空kōnɡ.不bù相xiānɡ陵línɡ灭miè.世shì尊zūn.地dì性xìnɡ障zhànɡ碍ài.空kōnɡ性xìnɡ虚xū通tōnɡ.云yún何hé二èr俱jù.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.而ér我wǒ不bù知zhī.是shì义yì攸yōu往wǎnɡ.惟wéi愿yuàn如rú来lái.宣xuān流liú大dà慈cí.开kāi我wǒ迷mí云yún.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.钦qīn渴kě如rú来lái.无wú上shànɡ慈cí诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.告ɡào富fù楼lóu那nà.及jí诸zhū会huì中zhōnɡ.漏lòu尽jìn无wú学xué.诸zhū阿ā罗luó汉hàn.如rú来lái今jīn日rì.普pǔ为wèi此cǐ会huì.宣xuān胜shènɡ义yì中zhōnɡ.真zhēn胜shènɡ义yì性xìnɡ.令lìnɡ汝rǔ会huì中zhōnɡ.定dìnɡ性xìnɡ声shēnɡ闻wén.及jí诸zhū一yī切qiè.未wèi得dé二èr空kōnɡ.回huí向xiànɡ上shànɡ乘chénɡ.阿ā罗luó汉hàn等děnɡ.皆jiē获huò一yī乘chénɡ.寂jì灭miè场chǎnɡ地dì.真zhēn阿ā练liàn若ruò.正zhènɡ修xiū行xínɡ处chù.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.当dānɡ为wèi汝rǔ说shuō.富fù楼lóu那nà等děnɡ.钦qīn佛fó法fǎ音yīn.默mò然rán承chénɡ听tīnɡ.

佛fó言yán.富fù楼lóu那nà.如rú汝rǔ所suǒ言yán.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.云yún何hé忽hū生shēnɡ.山shān河hé大dà地dì.汝rǔ常chánɡ不bù闻wén.如rú来lái宣xuān说shuō.性xìnɡ觉jué妙miào明mínɡ.本běn觉jué明mínɡ妙miào.富fù楼lóu那nà言yán.唯wéi然rán世shì尊zūn.我wǒ常chánɡ闻wén佛fó.宣xuān说shuō斯sī义yì.佛fó言yán.汝rǔ称chēnɡ觉jué明mínɡ.为wéi复fù性xìnɡ明mínɡ.称chēnɡ名mínɡ为wéi觉jué.为wéi觉jué不bù明mínɡ.称chēnɡ为wéi明mínɡ觉jué.富fù楼lóu那nà言yán.若ruò此cǐ不bù明mínɡ.名mínɡ为wéi觉jué者zhě.则zé无wú所suǒ明mínɡ.

佛fó言yán.若ruò无wú所suǒ明mínɡ.则zé无wú明mínɡ觉jué.有yǒu所suǒ非fēi觉jué.无wú所suǒ非fēi明mínɡ.无wú明mínɡ又yòu非fēi.觉jué湛zhàn明mínɡ性xìnɡ.性xìnɡ觉jué必bì明mínɡ.妄wànɡ为wéi明mínɡ觉jué.觉jué非fēi所suǒ明mínɡ.因yīn明mínɡ立lì所suǒ.所suǒ既jì妄wànɡ立lì.生shēnɡ汝rǔ妄wànɡ能nénɡ.无wú同tónɡ异yì中zhōnɡ.炽chì然rán成chénɡ异yì.异yì彼bǐ所suǒ异yì.因yīn异yì立lì同tónɡ.同tónɡ异yì发fā明mínɡ.因yīn此cǐ复fù立lì.无wú同tónɡ无wú异yì.

如rú是shì扰rǎo乱luàn.相xiānɡ待dài生shēnɡ劳láo.劳láo久jiǔ发fā尘chén.自zì相xiānɡ浑hún浊zhuó.由yóu是shì引yǐn起qǐ.尘chén劳láo烦fán恼nǎo.起qǐ为wéi世shì界jiè.静jìnɡ成chénɡ虚xū空kōnɡ.虚xū空kōnɡ为wéi同tónɡ.世shì界jiè为wéi异yì.彼bǐ无wú同tónɡ异yì.真zhēn有yǒu为wéi法fǎ.

觉jué明mínɡ空kōnɡ昧mèi.相xiānɡ待dài成chénɡ摇yáo.故ɡù有yǒu风fēnɡ轮lún.执zhí持chí世shì界jiè.因yīn空kōnɡ生shēnɡ摇yáo.坚jiān明mínɡ立lì碍ài.彼bǐ金jīn宝bǎo者zhě.明mínɡ觉jué立lì坚jiān.故ɡù有yǒu金jīn轮lún.保bǎo持chí国ɡuó土tǔ.坚jiān觉jué宝bǎo成chénɡ.摇yáo明mínɡ风fēnɡ出chū.风fēnɡ金jīn相xiānɡ摩mó.故ɡù有yǒu火huǒ光ɡuānɡ.为wéi变biàn化huà性xìnɡ.宝bǎo明mínɡ生shēnɡ润rùn.火huǒ光ɡuānɡ上shànɡ蒸zhēnɡ.故ɡù有yǒu水shuǐ轮lún.含hán十shí方fānɡ界jiè.

火huǒ腾ténɡ水shuǐ降jiànɡ.交jiāo发fā立lì坚jiān.湿shī为wéi巨jù海hǎi.干gān为wéi洲zhōu潬tān.以yǐ是shì义yì故ɡù.彼bǐ大dà海hǎi中zhōnɡ.火huǒ光ɡuānɡ常chánɡ起qǐ.彼bǐ洲zhōu潬tān中zhōnɡ.江jiānɡ河hé常chánɡ注zhù.水shuǐ势shì劣liè火huǒ.结jié为wéi高ɡāo山shān.是shì故ɡù山shān石shí.击jī则zé成chénɡ焰yàn.融rónɡ则zé成chénɡ水shuǐ.土tǔ势shì劣liè水shuǐ.抽chōu为wéi草cǎo木mù.是shì故ɡù林lín薮sǒu.遇yù烧shāo成chénɡ土tǔ.因yīn绞jiǎo成chénɡ水shuǐ.交jiāo妄wànɡ发fā生shēnɡ.递dì相xiānɡ为wéi种zhǒnɡ.以yǐ是shì因yīn缘yuán.世shì界jiè相xiānɡ续xù.

复fù次cì富fù楼lóu那nà.明mínɡ妄wànɡ非fēi他tā.觉jué明mínɡ为wéi咎jiù.所suǒ妄wànɡ既jì立lì.明mínɡ理lǐ不bù踰yú.以yǐ是shì因yīn缘yuán.听tīnɡ不bù出chū声shēnɡ.见jiàn不bù超chāo色sè.色sè香xiānɡ味wèi触chù.六liù妄wànɡ成chénɡ就jiù.由yóu是shì分fēn开kāi.见jiàn觉jué闻wén知zhī.

同tónɡ业yè相xiānɡ缠chán.合hé离lí成chénɡ化huà.见jiàn明mínɡ色sè发fā.明mínɡ见jiàn想xiǎnɡ成chénɡ.异yì见jiàn成chénɡ憎zēnɡ.同tónɡ想xiǎnɡ成chénɡ爱ài.流liú爱ài为wéi种zhǒnɡ.纳nà想xiǎnɡ为wéi胎tāi.交jiāo遘ɡòu发fā生shēnɡ.吸xī引yǐn同tónɡ业yè.故ɡù有yǒu因yīn缘yuán.生shēnɡ羯jié罗luó蓝lán.遏è蒱pú昙tán等děnɡ.胎tāi卵luǎn湿shī化huà.随suí其qí所suǒ应yìnɡ.卵luǎn唯wéi想xiǎnɡ生shēnɡ.胎tāi因yīn情qínɡ有yǒu.湿shī以yǐ合hé感ɡǎn.化huà以yǐ离lí应yìnɡ.情qínɡ想xiǎnɡ合hé离lí.更ɡènɡ相xiānɡ变biàn易yì.所suǒ有yǒu受shòu业yè.逐zhú其qí飞fēi沉chén.以yǐ是shì因yīn缘yuán.众zhònɡ生shēnɡ相xiānɡ续xù.

富fù楼lóu那nà.想xiǎnɡ爱ài同tónɡ结jié.爱ài不bù能nénɡ离lí.则zé诸zhū世shì间jiān.父fù母mǔ子zǐ孙sūn.相xiānɡ生shēnɡ不bú断duàn.是shì等děnɡ则zé以yǐ.欲yù贪tān为wéi本běn.贪tān爱ài同tónɡ滋zī.贪tān不bù能nénɡ止zhǐ.则zé诸zhū世shì间jiān.卵luǎn化huà湿shī胎tāi.随suí力lì强qiánɡ弱ruò.递dì相xiānɡ吞tūn食shí.是shì等děnɡ则zé以yǐ.杀shā贪tān为wéi本běn.

以yǐ人rén食shí羊yánɡ.羊yánɡ死sǐ为wéi人rén.人rén死sǐ为wéi羊yánɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.十shí生shēnɡ之zhī类lèi.死sǐ死sǐ生shēnɡ生shēnɡ.互hù来lái相xiānɡ啖dàn.恶è业yè俱jù生shēnɡ.穷qiónɡ未wèi来lái际jì.是shì等děnɡ则zé以yǐ.盗dào贪tān为wéi本běn.汝rǔ负fù我wǒ命mìnɡ.我wǒ还huán汝rǔ债zhài.以yǐ是shì因yīn缘yuán.经jīnɡ百bǎi千qiān劫jié.常chánɡ在zài生shēnɡ死sǐ.汝rǔ爱ài我wǒ心xīn.我wǒ怜lián汝rǔ色sè.以yǐ是shì因yīn缘yuán.经jīnɡ百bǎi千qiān劫jié.常chánɡ在zài缠chán缚fù.唯wéi杀shā盗dào淫yín.三sān为wéi根ɡēn本běn.以yǐ是shì因yīn缘yuán.业yè果ɡuǒ相xiānɡ续xù.

富fù楼lóu那nà.如rú是shì三sān种zhǒnɡ.颠diān倒dǎo相xiānɡ续xù.皆jiē是shì觉jué明mínɡ.明mínɡ了liǎo知zhī性xìnɡ.因yīn了liǎo发fā相xiànɡ.从cónɡ妄wànɡ见jiàn生shēnɡ.山shān河hé大dà地dì.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.次cì第dì迁qiān流liú.因yīn此cǐ虚xū妄wànɡ.终zhōnɡ而ér复fù始shǐ.富fù楼lóu那nà言yán.若ruò此cǐ妙miào觉jué.本běn妙miào觉jué明mínɡ.与yǔ如rú来lái心xīn.不bù增zēnɡ不bù减jiǎn.无wú状zhuànɡ忽hū生shēnɡ.山shān河hé大dà地dì.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.如rú来lái今jīn得dé.妙miào空kōnɡ明mínɡ觉jué.山shān河hé大dà地dì.有yǒu为wéi习xí漏lòu.何hé当dānɡ复fù生shēnɡ.

佛fó告ɡào富fù楼lóu那nà.譬pì如rú迷mí人rén.于yú一yī聚jù落luò.惑huò南nán为wéi北běi.此cǐ迷mí为wéi复fù.因yīn迷mí而ér有yǒu.因yīn悟wù而ér出chū.富fù楼lóu那nà言yán.如rú是shì迷mí人rén.亦yì不bù因yīn迷mí.又yòu不bù因yīn悟wù.何hé以yǐ故ɡù.迷mí本běn无wú根ɡēn.云yún何hé因yīn迷mí.悟wù非fēi生shēnɡ迷mí.云yún何hé因yīn悟wù.

佛fó言yán.彼bǐ之zhī迷mí人rén.正zhènɡ在zài迷mí时shí.倏shū有yǒu悟wù人rén.指zhǐ示shì令lìnɡ悟wù.富fù楼lóu那nà.于yú意yì云yún何hé.此cǐ人rén纵zònɡ迷mí.于yú此cǐ聚jù落luò.更ɡēnɡ生shēnɡ迷mí不fǒu.不fǒu也yě世shì尊zūn.

富fù楼lóu那nà.十shí方fānɡ如rú来lái.亦yì复fù如rú是shì.此cǐ迷mí无wú本běn.性xìnɡ毕bì竟jìnɡ空kōnɡ.昔xī本běn无wú迷mí.似shì有yǒu迷mí觉jué.觉jué迷mí迷mí灭miè.觉jué不bù生shēnɡ迷mí.亦yì如rú翳yì人rén.见jiàn空kōnɡ中zhōnɡ华huā.翳yì病bìnɡ若ruò除chú.华huā于yú空kōnɡ灭miè.忽hū有yǒu愚yú人rén.于yú彼bǐ空kōnɡ华huā.所suǒ灭miè空kònɡ地dì.待dài华huā更gèng生shēnɡ.汝rǔ观ɡuān是shì人rén.为wéi愚yú为wéi慧huì.

富fù楼lóu那nà言yán.空kōnɡ元yuán无wú华huā.妄wànɡ见jiàn生shēnɡ灭miè.见jiàn华huā灭miè空kōnɡ.已yǐ是shì颠diān倒dǎo.敕chì令lìnɡ更ɡènɡ出chū.斯sī实shí狂kuánɡ痴chī.云yún何hé更ɡènɡ名mínɡ.如rú是shì狂kuánɡ人rén.为wéi愚yú为wéi慧huì.

佛fó言yán.如rú汝rǔ所suǒ解jiě.云yún何hé问wèn言yán.诸zhū佛fó如rú来lái.妙miào觉jué明mínɡ空kōnɡ.何hé当dānɡ更ɡènɡ出chū.山shān河hé大dà地dì.又yòu如rú金jīn矿kuànɡ.杂zá于yú精jīnɡ金jīn.其qí金jīn一yī纯chún.更ɡènɡ不bù成chénɡ杂zá.如rú木mù成chénɡ灰huī.不bù重chónɡ为wéi木mù.诸zhū佛fó如rú来lái.菩pú提tí涅niè槃pán.亦yì复fù如rú是shì.富fù楼lóu那nà.又yòu汝rǔ问wèn言yán.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.本běn性xìnɡ圆yuán融rónɡ.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.疑yí水shuǐ火huǒ性xìnɡ.不bù相xiānɡ陵línɡ灭miè.又yòu征zhēnɡ虚xū空kōnɡ.及jí诸zhū大dà地dì.俱jù遍biàn法fǎ界jiè.不bù合hé相xiānɡ容rónɡ.

富fù楼lóu那nà.譬pì如rú虚xū空kōnɡ.体tǐ非fēi群qún相xiànɡ.而ér不bú拒jù彼bǐ.诸zhū相xiànɡ发fā挥huī.所suǒ以yǐ者zhě何hé.富fù楼lóu那nà.彼bǐ太tài虚xū空kōnɡ.日rì照zhào则zé明mínɡ.云yún屯tún则zé暗àn.风fēnɡ摇yáo则zé动dònɡ.霁jì澄chénɡ则zé清qīnɡ.气qì凝nínɡ则zé浊zhuó.土tǔ积jī成chénɡ霾mái.水shuǐ澄chénɡ成chénɡ映yìnɡ.

于yú意yì云yún何hé.如rú是shì殊shū方fānɡ.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.为wéi因yīn彼bǐ生shēnɡ.为wéi复fù空kōnɡ有yǒu.若ruò彼bǐ所suǒ生shēnɡ.富fù楼lóu那nà.且qiě日rì照zhào时shí.既jì是shì日rì明mínɡ.十shí方fānɡ世shì界jiè.同tónɡ为wéi日rì色sè.云yún何hé空kōnɡ中zhōnɡ.更ɡènɡ见jiàn圆yuán日rì.若ruò是shì空kōnɡ明mínɡ.空kōnɡ应yīnɡ自zì照zhào.云yún何hé中zhōnɡ宵xiāo.云yún雾wù之zhī时shí.不bù生shēnɡ光ɡuānɡ耀yào.当dānɡ知zhī是shì明mínɡ.非fēi日rì非fēi空kōnɡ.不bú异yì空kōnɡ日rì.

观ɡuān相xiànɡ元yuán妄wànɡ.无wú可kě指zhǐ陈chén.犹yóu邀yāo空kōnɡ华huā.结jié为wéi空kōnɡ果ɡuǒ.云yún何hé诘jié其qí.相xiānɡ陵línɡ灭miè义yì.观ɡuān性xìnɡ元yuán真zhēn.唯wéi妙miào觉jué明mínɡ.妙miào觉jué明mínɡ心xīn.先xiān非fēi水shuǐ火huǒ.云yún何hé复fù问wèn.不bù相xiānɡ容rónɡ者zhě.真zhēn妙miào觉jué明mínɡ.亦yì复fù如rú是shì.汝rǔ以yǐ空kōnɡ明mínɡ.则zé有yǒu空kōnɡ现xiàn.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.各ɡè各ɡè发fā明mínɡ.则zé各ɡè各ɡè现xiàn.若ruò俱jù发fā明mínɡ.则zé有yǒu俱jù现xiàn.

云yún何hé俱jù现xiàn.富fù楼lóu那nà.如rú一yī水shuǐ中zhōnɡ.现xiàn于yú日rì影yǐnɡ.两liǎnɡ人rén同tónɡ观ɡuān.水shuǐ中zhōnɡ之zhī日rì.东dōnɡ西xī各ɡè行xínɡ.则zé各ɡè有yǒu日rì.随suí二èr人rén去qù.一yī东dōnɡ一yī西xī.先xiān无wú准zhǔn的dì.不bù应yīnɡ难nàn言yán.此cǐ日rì是shì一yī.云yún何hé各ɡè行xínɡ.各ɡè日rì既jì双shuānɡ.云yún何hé现xiàn一yī.宛wǎn转zhuǎn虚xū妄wànɡ.无wú可kě凭pínɡ据jù.

富fù楼lóu那nà.汝rǔ以yǐ色sè空kōnɡ.相xiānɡ倾qīnɡ相xiānɡ夺duó.于yú如rú来lái藏zànɡ.而ér如rú来lái藏zànɡ.随suí为wéi色sè空kōnɡ.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.是shì故ɡù于yú中zhōnɡ.风fēnɡ动dònɡ空kōnɡ澄chénɡ.日rì明mínɡ云yún暗àn.众zhònɡ生shēnɡ迷mí闷mèn.背bèi觉jué合hé尘chén.故ɡù发fā尘chén劳láo.有yǒu世shì间jiān相xiànɡ.我wǒ以yǐ妙miào明mínɡ.不bù灭miè不bù生shēnɡ.合hé如rú来lái藏zànɡ.

而ér如rú来lái藏zànɡ.唯wéi妙miào觉jué明mínɡ.圆yuán照zhào法fǎ界jiè.是shì故ɡù于yú中zhōnɡ.一yī为wéi无wú量liànɡ.无wú量liànɡ为wéi一yī.小xiǎo中zhōnɡ现xiàn大dà.大dà中zhōnɡ现xiàn小xiǎo.不bú动dònɡ道dào场chǎnɡ.遍biàn十shí方fānɡ界jiè.身shēn含hán十shí方fānɡ.无wú尽jìn虚xū空kōnɡ.于yú一yī毛máo端duān.现xiàn宝bǎo王wánɡ刹chà.坐zuò微wēi尘chén里lǐ.转zhuǎn大dà法fǎ轮lún.灭miè尘chén合hé觉jué.故ɡù发fā真zhēn如rú.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.

而ér如rú来lái藏zànɡ.本běn妙miào圆yuán心xīn.非fēi心xīn非fēi空kōnɡ.非fēi地dì非fēi水shuǐ.非fēi风fēnɡ非fēi火huǒ.非fēi眼yǎn非fēi耳ěr.鼻bí舌shé身shēn意yì.非fēi色sè非fēi声shēnɡ.香xiānɡ味wèi触chù法fǎ.非fēi眼yǎn识shí界jiè.如rú是shì乃nǎi至zhì.非fēi意yì识shí界jiè.非fēi明mínɡ无wú明mínɡ.明mínɡ无wú明mínɡ尽jìn.

如rú是shì乃nǎi至zhì.非fēi老lǎo非fēi死sǐ.非fēi老lǎo死sǐ尽jìn.非fēi苦kǔ非fēi集jí.非fēi灭miè非fēi道dào.非fēi智zhì非fēi得dé.非fēi檀tán那nà.非fēi尸shī罗luó.非fēi毗pí梨lí耶yē.非fēi羼chàn提tí.非fēi禅chán那nà.非fēi般bō剌là若ruò.非fēi波bō罗luó蜜mì多duō.如rú是shì乃nǎi至zhì.非fēi怛dá闼tà阿ā竭jié.非fēi阿ā罗luó诃hē.三sān耶yē三sān菩pú.非fēi大dà涅niè槃pán.非fēi常chánɡ非fēi乐lè.非fēi我wǒ非fēi净jìnɡ.

以yǐ是shì俱jù非fēi.世shì出chū世shì故ɡù.即jí如rú来lái藏zànɡ.元yuán明mínɡ心xīn妙miào.即jí心xīn即jí空kōnɡ.即jí地dì即jí水shuǐ.即jí风fēnɡ即jí火huǒ.即jí眼yǎn即jí耳ěr.鼻bí舌shé身shēn意yì.即jí色sè即jí声shēnɡ.香xiānɡ味wèi触chù法fǎ.即jí眼yǎn识shí界jiè.如rú是shì乃nǎi至zhì.即jí意yì识shí界jiè.即jí明mínɡ无wú明mínɡ.明mínɡ无wú明mínɡ尽jìn.

如rú是shì乃nǎi至zhì.即jí老lǎo即jí死sǐ.即jí老lǎo死sǐ尽jìn.即jí苦kǔ即jí集jí.即jí灭miè即jí道dào.即jí智zhì即jí得dé.即jí檀tán那nà.即jí尸shī罗luó.即jí毗pí梨lí耶yē.即jí羼chàn提tí.即jí禅chán那nà.即jí般bō剌là若ruò.即jí波bō罗luó蜜mì多duō.如rú是shì乃nǎi至zhì.即jí怛dá闼tà阿ā竭jié.即jí阿ā罗luó诃hē.三sān耶yē三sān菩pú.即jí大dà涅niè槃pán.即jí常chánɡ即jí乐lè.即jí我wǒ即jí净jìnɡ.

以yǐ是shì俱jù即jí.世shì出chū世shì故ɡù.即jí如rú来lái藏zànɡ.妙miào明mínɡ心xīn元yuán.离lí即jí离lí非fēi.是shì即jí非fēi即jí.如rú何hé世shì间jiān.三sān有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.及jí出chū世shì间jiān.声shēnɡ闻wén缘yuán觉jué.以yǐ所suǒ知zhī心xīn.测cè度duó如rú来lái.无wú上shànɡ菩pú提tí.用yònɡ世shì语yǔ言yán.入rù佛fó知zhī见jiàn.

譬pì如rú琴qín瑟sè.箜kōnɡ篌hóu琵pí琶pá.虽suī有yǒu妙miào音yīn.若ruò无wú妙miào指zhǐ.终zhōnɡ不bù能nénɡ发fā.汝rǔ与yǔ众zhònɡ生shēnɡ.亦yì复fù如rú是shì.宝bǎo觉jué真zhēn心xīn.各ɡè各ɡè圆yuán满mǎn.如rú我wǒ按àn指zhǐ.海hǎi印yìn发fā光ɡuānɡ.汝rǔ暂zàn举jǔ心xīn.尘chén劳láo先xiān起qǐ.由yóu不bù勤qín求qiú.无wú上shànɡ觉jué道dào.爱ài念niàn小xiǎo乘chénɡ.得dé少shǎo为wéi足zú.

富fù楼lóu那nà言yán.我wǒ与yǔ如rú来lái.宝bǎo觉jué圆yuán明mínɡ.真zhēn妙miào净jìnɡ心xīn.无wú二èr圆yuán满mǎn.而ér我wǒ昔xī遭zāo.无wú始shǐ妄wànɡ想xiǎnɡ.久jiǔ在zài轮lún回huí.今jīn得dé圣shènɡ乘chénɡ.犹yóu未wèi究jiū竟jìnɡ.世shì尊zūn诸zhū妄wànɡ.一yī切qiè圆yuán灭miè.独dú妙miào真zhēn常chánɡ.敢ɡǎn问wèn如rú来lái.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.何hé因yīn有yǒu妄wànɡ.自zì蔽bì妙miào明mínɡ.受shòu此cǐ沦lún溺nì.

佛fó告ɡào富fù楼lóu那nà.汝rǔ虽suī除chú疑yí.余yú惑huò未wèi尽jìn.吾wú以yǐ世shì间jiān.现xiàn前qián诸zhū事shì.今jīn复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ岂qǐ不bù闻wén.室shì罗luó城chénɡ中zhōnɡ.演yǎn若ruò达dá多duō.忽hū于yú晨chén朝zhāo.以yǐ镜jìnɡ照zhào面miàn.爱ài镜jìnɡ中zhōnɡ头tóu.眉méi目mù可kě见jiàn.瞋chēn责zé己jǐ头tóu.不bú见jiàn面miàn目mù.以yǐ为wéi魑chī魅mèi.无wú状zhuànɡ狂kuánɡ走zǒu.于yú意yì云yún何hé.此cǐ人rén何hé因yīn.无wú故ɡù狂kuánɡ走zǒu.富fù楼lóu那nà言yán.是shì人rén心xīn狂kuánɡ.更ɡènɡ无wú他tā故ɡù.

佛fó言yán.妙miào觉jué明mínɡ圆yuán.本běn圆yuán明mínɡ妙miào.既jì称chēnɡ为wéi妄wànɡ.云yún何hé有yǒu因yīn.若ruò有yǒu所suǒ因yīn.云yún何hé名mínɡ妄wànɡ.自zì诸zhū妄wànɡ想xiǎnɡ.展zhǎn转zhuǎn相xiānɡ因yīn.从cónɡ迷mí积jī迷mí.以yǐ历lì尘chén劫jié.虽suī佛fó发fā明mínɡ.犹yóu不bù能nénɡ返fǎn.

如rú是shì迷mí因yīn.因yīn迷mí自zì有yǒu.识shí迷mí无wú因yīn.妄wànɡ无wú所suǒ依yī.尚shànɡ无wú有yǒu生shēnɡ.欲yù何hé为wéi灭miè.得dé菩pú提tí者zhě.如rú寤wù时shí人rén.说shuō梦mènɡ中zhōnɡ事shì.心xīn纵zònɡ精jīnɡ明mínɡ.欲yù何hé因yīn缘yuán.取qǔ梦mènɡ中zhōnɡ物wù.况kuànɡ复fù无wú因yīn.本běn无wú所suǒ有yǒu.如rú彼bǐ城chénɡ中zhōnɡ.演yǎn若ruò达dá多duō.岂qǐ有yǒu因yīn缘yuán.自zì怖bù头tóu走zǒu.忽hū然rán狂kuánɡ歇xiē.头tóu非fēi外wài得dé.纵zònɡ未wèi歇xiē狂kuánɡ.亦yì何hé遗yí失shī.

富fù楼lóu那nà.妄wànɡ性xìnɡ如rú是shì.因yīn何hé为wéi在zài.汝rǔ但dàn不bù随suí.分fēn别bié世shì间jiān.业yè果ɡuǒ众zhònɡ生shēnɡ.三sān种zhǒnɡ相xiānɡ续xù.三sān缘yuán断duàn故ɡù.三sān因yīn不bù生shēnɡ.则zé汝rǔ心xīn中zhōnɡ.演yǎn若ruò达dá多duō.狂kuánɡ性xìnɡ自zì歇xiē.歇xiē即jí菩pú提tí.胜shènɡ净jìnɡ明mínɡ心xīn.本běn周zhōu法fǎ界jiè.不bù从cónɡ人rén得dé.何hé藉jiè劬qú劳láo.肯kěn綮qìng修xiū证zhènɡ.

譬pì如rú有yǒu人rén.于yú自zì衣yī中zhōnɡ.系xì如rú意yì珠zhū.不bú自zì觉jué知zhī.穷qiónɡ露lù他tā方fānɡ.乞qǐ食shí驰chí走zǒu.虽suī实shí贫pín穷qiónɡ.珠zhū不bù曾cénɡ失shī.忽hū有yǒu智zhì者zhě.指zhǐ示shì其qí珠zhū.所suǒ愿yuàn从cónɡ心xīn.致zhì大dà饶ráo富fù.方fānɡ悟wù神shén珠zhū.非fēi从cónɡ外wài得dé.

即jí时shí阿ā难nán.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.起qǐ立lì白bái佛fó.世shì尊zūn现xiàn说shuō.杀shā盗dào淫yín业yè.三sān缘yuán断duàn故ɡù.三sān因yīn不bù生shēnɡ.心xīn中zhōnɡ达dá多duō.狂kuánɡ性xìnɡ自zì歇xiē.歇xiē即jí菩pú提tí.不bù从cónɡ人rén得dé.斯sī则zé因yīn缘yuán.皎jiǎo然rán明mínɡ白bái.云yún何hé如rú来lái.顿dùn弃qì因yīn缘yuán.我wǒ从cónɡ因yīn缘yuán.心xīn得dé开kāi悟wù.

世shì尊zūn.此cǐ义yì何hé独dú.我wǒ等děnɡ年nián少shào.有yǒu学xué声shēnɡ闻wén.今jīn此cǐ会huì中zhōnɡ.大dà目mù犍jiān连lián.及jí舍shè利lì弗fú.须xū菩pú提tí等děnɡ.从cónɡ老lǎo梵fàn志zhì.闻wén佛fó因yīn缘yuán.发fā心xīn开kāi悟wù.得dé成chénɡ无wú漏lòu.今jīn说shuō菩pú提tí.不bù从cónɡ因yīn缘yuán.则zé王wánɡ舍shè城chénɡ.拘jū舍shè梨lí等děnɡ.所suǒ说shuō自zì然rán.成chénɡ第dì一yī义yì.惟wéi垂chuí大dà悲bēi.开kāi发fā迷mí闷mèn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.即jí如rú城chénɡ中zhōnɡ.演yǎn若ruò达dá多duō.狂kuánɡ性xìnɡ因yīn缘yuán.若ruò得dé灭miè除chú.则zé不bù狂kuánɡ性xìnɡ.自zì然rán而ér出chū.因yīn缘yuán自zì然rán.理lǐ穷qiónɡ于yú是shì.阿ā难nán.演yǎn若ruò达dá多duō.头tóu本běn自zì然rán.本běn自zì其qí然rán.无wú然rán非fēi自zì.何hé因yīn缘yuán故ɡù.怖bù头tóu狂kuánɡ走zǒu.

若ruò自zì然rán头tóu.因yīn缘yuán故ɡù狂kuánɡ.何hé不bú自zì然rán.因yīn缘yuán故ɡù失shī.本běn头tóu不bù失shī.狂kuánɡ怖bù妄wànɡ出chū.曾cénɡ无wú变biàn易yì.何hé藉jiè因yīn缘yuán.本běn狂kuánɡ自zì然rán.本běn有yǒu狂kuánɡ怖bù.未wèi狂kuánɡ之zhī际jì.狂kuánɡ何hé所suǒ潜qián.不bù狂kuánɡ自zì然rán.头tóu本běn无wú妄wànɡ.何hé为wéi狂kuánɡ走zǒu.若ruò悟wù本běn头tóu.识shí知zhī狂kuánɡ走zǒu.因yīn缘yuán自zì然rán.俱jù为wéi戏xì论lùn.是shì故ɡù我wǒ言yán.三sān缘yuán断duàn故ɡù.即jí菩pú提tí心xīn.

菩pú提tí心xīn生shēnɡ.生shēnɡ灭miè心xīn灭miè.此cǐ但dàn生shēnɡ灭miè.灭miè生shēnɡ俱jù尽jìn.无wú功ɡōnɡ用yònɡ道dào.若ruò有yǒu自zì然rán.如rú是shì则zé明mínɡ.自zì然rán心xīn生shēnɡ.生shēnɡ灭miè心xīn灭miè.此cǐ亦yì生shēnɡ灭miè.无wú生shēnɡ灭miè者zhě.名mínɡ为wéi自zì然rán.犹yóu如rú世shì间jiān.诸zhū相xiànɡ杂zá和hé.成chénɡ一yī体tǐ者zhě.名mínɡ和hé合hé性xìnɡ.非fēi和hé合hé者zhě.称chēnɡ本běn然rán性xìnɡ.本běn然rán非fēi然rán.和hé合hé非fēi合hé.合hé然rán俱jù离lí.离lí合hé俱jù非fēi.此cǐ句jù方fānɡ名mínɡ.无wú戏xì论lùn法fǎ.

菩pú提tí涅niè槃pán.尚shànɡ在zài遥yáo远yuǎn.非fēi汝rǔ历lì劫jié.辛xīn勤qín修xiū证zhènɡ.虽suī复fù忆yì持chí.十shí方fānɡ如rú来lái.十shí二èr部bù经jīnɡ.清qīnɡ净jìnɡ妙miào理lǐ.如rú恒hénɡ河hé沙shā.只zhǐ益yì戏xì论lùn.

汝rǔ虽suī谈tán说shuō.因yīn缘yuán自zì然rán.决jué定dìnɡ明mínɡ了liǎo.人rén间jiān称chēnɡ汝rǔ.多duō闻wén第dì一yī.以yǐ此cǐ积jī劫jié.多duō闻wén熏xūn习xí.不bù能nénɡ免miǎn离lí.摩mó登dēnɡ伽qié难nàn.何hé须xū待dài我wǒ.佛fó顶dǐnɡ神shén咒zhòu.摩mó登dēnɡ伽qié心xīn.淫yín火huǒ顿dùn歇xiē.得dé阿ā那nà含hán.于yú我wǒ法fǎ中zhōnɡ.成chénɡ精jīnɡ进jìn林lín.爱ài河hé干ɡān枯kū.令lìnɡ汝rǔ解jiě脱tuō.

本文链接:楞严经正确注音版

上一篇:楞严经咒背诵方法是什么

下一篇:楞严经第六卷浅释