您的当前位置:首页 > 楞严经原文 >

楞严经正确注音版

文章来源:本站原创    发布时间 :2019-06-20 14:32:18   编辑:张澶    阅读次数:

是shì故ɡù阿ā难nán.汝rǔ虽suī历lì劫jié.忆yì持chí如rú来lái.秘mì密mì妙miào严yán.不bù如rú一yī日rì.修xiū无wú漏lòu业yè.远yuǎn离lí世shì间jiān.憎zēnɡ爱ài二èr苦kǔ.如rú摩mó登dēnɡ伽qié.宿sù为wéi淫yín女nǚ.由yóu神shén咒zhòu力lì.销xiāo其qí爱ài欲yù.法fǎ中zhōnɡ今jīn名mínɡ.性xìnɡ比bǐ丘qiū尼ní.与yǔ罗luó睺hóu母mǔ.耶yē输shū陀tuó罗luó.同tónɡ悟wù宿sù因yīn.知zhī历lì世shì因yīn.贪tān爱ài为wéi苦kǔ.一yī念niàn熏xūn修xiū.无wú漏lòu善shàn故ɡù.或huò得dé出chū缠chán.或huò蒙ménɡ授shòu记jì.如rú何hé自zì欺qī.尚shànɡ留liú观ɡuān听tīnɡ.

阿ā难nán及jí诸zhū大dà众zhònɡ.闻wén佛fó示shì诲huì.疑yí惑huò销xiāo除chú.心xīn悟wù实shí相xiànɡ.身shēn意yì轻qīnɡ安ān.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.重chónɡ复fù悲bēi泪lèi.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.长chánɡ跪ɡuì合hé掌zhǎnɡ.而ér白bái佛fó言yán.无wú上shànɡ大dà悲bēi.清qīnɡ净jìnɡ宝bǎo王wánɡ.善shàn开kāi我wǒ心xīn.能nénɡ以yǐ如rú是shì.种zhǒnɡ种zhǒnɡ因yīn缘yuán.方fānɡ便biàn提tí奖jiǎnɡ.引yǐn诸zhū沉chén冥mínɡ.出chū于yú苦kǔ海hǎi.

世shì尊zūn.我wǒ今jīn虽suī承chénɡ.如rú是shì法fǎ音yīn.知zhī如rú来lái藏zànɡ.妙miào觉jué明mínɡ心xīn.遍biàn十shí方fānɡ界jiè.含hán育yù如rú来lái.十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.清qīnɡ净jìnɡ宝bǎo严yán.妙miào觉jué王wánɡ刹chà.如rú来lái复fù责zé.多duō闻wén无wú功ɡōnɡ.不bú逮dài修xiū习xí.

我wǒ今jīn犹yóu如rú.旅lǚ泊bó之zhī人rén.忽hū蒙ménɡ天tiān王wánɡ.赐cì与yǔ华huá屋wū.虽suī获huò大dà宅zhái.要yào因yīn门mén入rù.惟wéi愿yuàn如rú来lái.不bù舍shě大dà悲bēi.示shì我wǒ在zài会huì.诸zhū蒙ménɡ暗àn者zhě.捐juān舍shè小xiǎo乘chénɡ.毕bì获huò如rú来lái.无wú余yú涅niè槃pán.本běn发fā心xīn路lù.令lìnɡ有yǒu学xué者zhě.从cónɡ何hé摄shè伏fú.畴chóu昔xī攀pān缘yuán.得dé陀tuó罗luó尼ní.入rù佛fó知zhī见jiàn.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.在zài会huì一yī心xīn.伫zhù佛fó慈cí旨zhǐ.

尔ěr时shí世shì尊zūn.哀āi愍mǐn会huì中zhōnɡ.缘yuán觉jué声shēnɡ闻wén.于yú菩pú提tí心xīn.未wèi自zì在zài者zhě.及jí为wèi当dānɡ来lái.佛fó灭miè度dù后hòu.末mò法fǎ众zhònɡ生shēnɡ.发fā菩pú提tí心xīn.开kāi无wú上shànɡ乘chénɡ.妙miào修xiū行xínɡ路lù.宣xuān示shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.汝rǔ等děnɡ决jué定dìnɡ.发fā菩pú提tí心xīn.于yú佛fó如rú来lái.妙miào三sān摩mó提tí.不bù生shēnɡ疲pí倦juàn.应yīnɡ当dānɡ先xiān明mínɡ.发fā觉jué初chū心xīn.二èr决jué定dìnɡ义yì.云yún何hé初chū心xīn.二èr义yì决jué定dìnɡ.

阿ā难nán.第dì一yī义yì者zhě.汝rǔ等děnɡ若ruò欲yù.捐juān舍shè声shēnɡ闻wén.修xiū菩pú萨sà乘chénɡ.入rù佛fó知zhī见jiàn.应yīnɡ当dānɡ审shěn观ɡuān.因yīn地dì发fā心xīn.与yǔ果ɡuǒ地dì觉jué.为wéi同tónɡ为wéi异yì.阿ā难nán.若ruò于yú因yīn地dì.以yǐ生shēnɡ灭miè心xīn.为wéi本běn修xiū因yīn.而ér求qiú佛fó乘chénɡ.不bù生shēnɡ不bú灭miè.无wú有yǒu是shì处chù.以yǐ是shì义yì故ɡù.汝rǔ当dānɡ照zhào明mínɡ.诸zhū器qì世shì间jiān.可kě作zuò之zhī法fǎ.皆jiē从cónɡ变biàn灭miè.

阿ā难nán.汝rǔ观ɡuān世shì间jiān.可kě作zuò之zhī法fǎ.谁shuí为wéi不bú坏huài.然rán终zhōnɡ不bù闻wén.烂làn坏huài虚xū空kōnɡ.何hé以yǐ故ɡù.空kōnɡ非fēi可kě作zuò.由yóu是shì始shǐ终zhōnɡ.无wú坏huài灭miè故ɡù.则zé汝rǔ身shēn中zhōnɡ.坚jiān相xiànɡ为wéi地dì.润rùn湿shī为wéi水shuǐ.暖nuǎn触chù为wéi火huǒ.动dònɡ摇yáo为wéi风fēnɡ.由yóu此cǐ四sì缠chán.分fēn汝rǔ湛zhàn圆yuán.妙miào觉jué明mínɡ心xīn.为wéi视shì为wéi听tīnɡ.为wéi觉jué为wéi察chá.从cónɡ始shǐ入rù终zhōnɡ.五wǔ叠dié浑hún浊zhuó.

云yún何hé为wéi浊zhuó.阿ā难nán.譬pì如rú清qīnɡ水shuǐ.清qīnɡ洁jié本běn然rán.即jí彼bǐ尘chén土tǔ.灰huī沙shā之zhī伦lún.本běn质zhì留liú碍ài.二èr体tǐ法fǎ尔ěr.性xìnɡ不bù相xiānɡ循xún.有yǒu世shì间jiān人rén.取qǔ彼bǐ土tǔ尘chén.投tóu于yú净jìnɡ水shuǐ.土tǔ失shī留liú碍ài.水shuǐ亡wánɡ清qīnɡ洁jié.容rónɡ貌mào汨gǔ然rán.名mínɡ之zhī为wéi浊zhuó.汝rǔ浊zhuó五wǔ重chónɡ.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.汝rǔ见jiàn虚xū空kōnɡ.遍biàn十shí方fānɡ界jiè.空kōnɡ见jiàn不bù分fēn.有yǒu空kōnɡ无wú体tǐ.有yǒu见jiàn无wú觉jué.相xiānɡ织zhī妄wànɡ成chénɡ.是shì第dì一yī重chónɡ.名mínɡ为wéi劫jié浊zhuó.

汝rǔ身shēn现xiàn抟tuán.四sì大dà为wéi体tǐ.见jiàn闻wén觉jué知zhī.壅yōnɡ令lìnɡ留liú碍ài.水shuǐ火huǒ风fēnɡ土tǔ.旋xuán令lìnɡ觉jué知zhī.相xiānɡ织zhī妄wànɡ成chénɡ.是shì第dì二èr重chónɡ.名mínɡ为wéi见jiàn浊zhuó.

又yòu汝rǔ心xīn中zhōnɡ.忆yì识shí诵sònɡ习xí.性xìnɡ发fā知zhī见jiàn.容rónɡ现xiàn六liù尘chén.离lí尘chén无wú相xiànɡ.离lí觉jué无wú性xìnɡ.相xiānɡ织zhī妄wànɡ成chénɡ.是shì第dì三sān重chónɡ.名mínɡ烦fán恼nǎo浊zhuó.

又yòu汝rǔ朝zhāo夕xī.生shēnɡ灭miè不bù停tínɡ.知zhī见jiàn每měi欲yù.留liú于yú世shì间jiān.业yè运yùn每měi常chánɡ.迁qiān于yú国ɡuó土tǔ.相xiānɡ织zhī妄wànɡ成chénɡ.是shì第dì四sì重chónɡ.名mínɡ众zhònɡ生shēnɡ浊zhuó.

汝rǔ等děnɡ见jiàn闻wén.元yuán无wú异yì性xìnɡ.众zhònɡ尘chén隔ɡé越yuè.无wú状zhuànɡ异yì生shēnɡ.性xìnɡ中zhōnɡ相xiānɡ知zhī.用yònɡ中zhōnɡ相xiānɡ背bèi.同tónɡ异yì失shī准zhǔn.相xiānɡ织zhī妄wànɡ成chénɡ.是shì第dì五wǔ重chónɡ.名mínɡ为wéi命mìnɡ浊zhuó.

阿ā难nán.汝rǔ今jīn欲yù令lìnɡ.见jiàn闻wén觉jué知zhī.远yuǎn契qì如rú来lái.常chánɡ乐lè我wǒ净jìnɡ.应yīnɡ当dānɡ先xiān择zé.死sǐ生shēnɡ根ɡēn本běn.依yī不bù生shēnɡ灭miè.圆yuán湛zhàn性xìnɡ成chénɡ.以yǐ湛zhàn旋xuán其qí.虚xū妄wànɡ灭miè生shēnɡ.复fù还huán元yuán觉jué.得dé元yuán明mínɡ觉jué.无wú生shēnɡ灭miè性xìnɡ.为wéi因yīn地dì心xīn.然rán后hòu圆yuán成chénɡ.果ɡuǒ地dì修xiū证zhènɡ.

如rú澄dèng浊zhuó水shuǐ.贮zhù于yú静jìnɡ器qì.静jìnɡ深shēn不bú动dònɡ.沙shā土tǔ自zì沉chén.清qīnɡ水shuǐ现xiàn前qián.名mínɡ为wéi初chū伏fú.客kè尘chén烦fán恼nǎo.去qù泥ní纯chún水shuǐ.名mínɡ为wéi永yǒnɡ断duàn.根ɡēn本běn无wú明mínɡ.明mínɡ相xiànɡ精jīnɡ纯chún.一yī切qiē变biàn现xiàn.不bù为wéi烦fán恼nǎo.皆jiē合hé涅niè槃pán.清qīnɡ净jìnɡ妙miào德dé.

第dì二èr义yì者zhě.汝rǔ等děnɡ必bì欲yù.发fā菩pú提tí心xīn.于yú菩pú萨sà乘chénɡ.生shēnɡ大dà勇yǒnɡ猛měnɡ.决jué定dìnɡ弃qì捐juān.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.应yīnɡ当dānɡ审shěn详xiánɡ.烦fán恼nǎo根ɡēn本běn.此cǐ无wú始shǐ来lái.发fā业yè润rùn生shēnɡ.谁shuí作zuò谁shuí受shòu.阿ā难nán.汝rǔ修xiū菩pú提tí.若ruò不bù审shěn观ɡuān.烦fán恼nǎo根ɡēn本běn.则zé不bù能nénɡ知zhī.虚xū妄wànɡ根ɡēn尘chén.何hé处chù颠diān倒dǎo.处chù尚shànɡ不bù知zhī.云yún何hé降xiánɡ伏fú.取qǔ如rú来lái位wèi.

阿ā难nán.汝rǔ观ɡuān世shì间jiān.解jiě结jié之zhī人rén.不bú见jiàn所suǒ结jié.云yún何hé知zhī解jiě.不bù闻wén虚xū空kōnɡ.被bèi汝rǔ隳huī裂liè.何hé以yǐ故ɡù.空kōnɡ无wú形xínɡ相xiànɡ.无wú结jié解jiě故ɡù.则zé汝rǔ现xiàn前qián.眼yǎn耳ěr鼻bí舌shé.及jí与yǔ身shēn心xīn.六liù为wéi贼zéi媒méi.自zì劫jié家jiā宝bǎo.由yóu此cǐ无wú始shǐ.众zhònɡ生shēnɡ世shì界jiè.生shēnɡ缠chán缚fù故ɡù.于yú器qì世shì间jiān.不bù能nénɡ超chāo越yuè.

阿ā难nán.云yún何hé名mínɡ为wéi.众zhònɡ生shēnɡ世shì界jiè.世shì为wéi迁qiān流liú.界jiè为wéi方fānɡ位wèi.汝rǔ今jīn当dānɡ知zhī.东dōnɡ西xī南nán北běi.东dōnɡ南nán西xī南nán.东dōnɡ北běi西xī北běi.上shànɡ下xià为wéi界jiè.过ɡuò去qù未wèi来lái.现xiàn在zài为wéi世shì.方fānɡ位wèi有yǒu十shí.流liú数shù有yǒu三sān.

一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.织zhī妄wànɡ相xiānɡ成chénɡ.身shēn中zhōnɡ贸mào迁qiān.世shì界jiè相xiānɡ涉shè.而ér此cǐ界jiè性xìnɡ.设shè虽suī十shí方fānɡ.定dìnɡ位wèi可kě明mínɡ.世shì间jiān只zhǐ目mù.东dōnɡ西xī南nán北běi.上shànɡ下xià无wú位wèi.中zhōnɡ无wú定dìnɡ方fānɡ.四sì数shù必bì明mínɡ.与yǔ世shì相xiānɡ涉shè.三sān四sì四sì三sān.宛wǎn转zhuǎn十shí二èr.流liú变biàn三sān叠dié.一yī十shí百bǎi千qiān.总zǒnɡ括kuò始shǐ终zhōnɡ.六liù根ɡēn之zhī中zhōnɡ.各ɡè各ɡè功ɡōnɡ德dé.有yǒu千qiān二èr百bǎi.阿ā难nán.汝rǔ复fù于yú中zhōnɡ.克kè定dìnɡ优yōu劣liè.

如rú眼yǎn观ɡuān见jiàn.后hòu暗àn前qián明mínɡ.前qián方fānɡ全quán明mínɡ.后hòu方fānɡ全quán暗àn.左zuǒ右yòu旁pánɡ观ɡuān.三sān分fēn之zhī二èr.统tǒnɡ论lùn所suǒ作zuò.功ɡōnɡ德dé不bù全quán.三sān分fēn言yán功ɡōnɡ.一yī分fēn无wú德dé.当dānɡ知zhī眼yǎn唯wéi.八bā百bǎi功ɡōnɡ德dé.如rú耳ěr周zhōu听tīnɡ.十shí方fānɡ无wú遗yí.动dònɡ若ruò迩ěr遥yáo.静jìnɡ无wú边biān际jì.当dānɡ知zhī耳ěr根ɡēn.圆yuán满mǎn一yī千qiān二èr百bǎi功ɡōnɡ德dé.

如rú鼻bí嗅xiù闻wén.通tōnɡ出chū入rù息xī.有yǒu出chū有yǒu入rù.而ér阙quē中zhōnɡ交jiāo.验yàn于yú鼻bí根ɡēn.三sān分fēn阙quē一yī.当dānɡ知zhī鼻bí唯wéi.八bā百bǎi功ɡōnɡ德dé.如rú舌shé宣xuān扬yánɡ.尽jìn诸zhū世shì间jiān.出chū世shì间jiān智zhì.言yán有yǒu方fānɡ分fēn.理lǐ无wú穷qiónɡ尽jìn.当dānɡ知zhī舌shé根ɡēn.圆yuán满mǎn一yī千qiān二èr百bǎi功ɡōnɡ德dé.

如rú身shēn觉jué触chù.识shí于yú违wéi顺shùn.合hé时shí能nénɡ觉jué.离lí中zhōnɡ不bù知zhī.离lí一yī合hé双shuānɡ.验yàn于yú身shēn根ɡēn.三sān分fēn阙quē一yī.当dānɡ知zhī身shēn唯wéi.八bā百bǎi功ɡōnɡ德dé.如rú意yì默mò容rónɡ.十shí方fānɡ三sān世shì.一yī切qiè世shì间jiān.出chū世shì间jiān法fǎ.唯wéi圣shènɡ与yǔ凡fán.无wú不bù包bāo容rónɡ.尽jìn其qí涯yá际jì.当dānɡ知zhī意yì根ɡēn.圆yuán满mǎn一yī千qiān二èr百bǎi功ɡōnɡ德dé.

阿ā难nán.汝rǔ今jīn欲yù逆nì.生shēnɡ死sǐ欲yù流liú.返fǎn穷qiónɡ流liú根ɡēn.至zhì不bù生shēnɡ灭miè.当dānɡ验yàn此cǐ等děnɡ.六liù受shòu用yònɡ根ɡēn.谁shuí合hé谁shuí离lí.谁shuí深shēn谁shuí浅qiǎn.谁shuí为wéi圆yuán通tōnɡ.谁shuí不bù圆yuán满mǎn.若ruò能nénɡ于yú此cǐ.悟wù圆yuán通tōnɡ根ɡēn.逆nì彼bǐ无wú始shǐ.织zhī妄wànɡ业yè流liú.得dé循xún圆yuán通tōnɡ.与yǔ不bù圆yuán根ɡēn.日rì劫jié相xiānɡ倍bèi.

我wǒ今jīn备bèi显xiǎn.六liù湛zhàn圆yuán明mínɡ.本běn所suǒ功ɡōnɡ德dé.数shù量liànɡ如rú是shì.随suí汝rǔ详xiánɡ择zé.其qí可kě入rù者zhě.吾wú当dānɡ发fā明mínɡ.令lìnɡ汝rǔ增zēnɡ进jìn.十shí方fānɡ如rú来lái.于yú十shí八bā界jiè.一yī一yī修xiū行xínɡ.皆jiē得dé圆yuán满mǎn.无wú上shànɡ菩pú提tí.于yú其qí中zhōnɡ间jiān.亦yì无wú优yōu劣liè.但dàn汝rǔ下xià劣liè.未wèi能nénɡ于yú中zhōnɡ.圆yuán自zì在zài慧huì.故ɡù我wǒ宣xuān扬yánɡ.令lìnɡ汝rǔ但dàn于yú.一yī门mén深shēn入rù.入rù一yī无wú妄wànɡ.彼bǐ六liù知zhī根ɡēn.一yī时shí清qīnɡ净jìnɡ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.云yún何hé逆nì流liú.深shēn入rù一yī门mén.能nénɡ令lìnɡ六liù根ɡēn.一yī时shí清qīnɡ净jìnɡ.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn已yǐ得dé.须xū陀tuó洹huán果ɡuǒ.已yǐ灭miè三sān界jiè.众zhònɡ生shēnɡ世shì间jiān.见jiàn所suǒ断duàn惑huò.然rán犹yóu未wèi知zhī.根ɡēn中zhōnɡ积jī生shēnɡ.无wú始shǐ虚xū习xí.彼bǐ习xí要yào因yīn.修xiū所suǒ断duàn得dé.何hé况kuànɡ此cǐ中zhōnɡ.生shēnɡ住zhù异yì灭miè.分fēn剂jì头tóu数shù.

今jīn汝rǔ且qiě观ɡuān.现xiàn前qián六liù根ɡēn.为wéi一yī为wéi六liù.阿ā难nán.若ruò言yán一yī者zhě.耳ěr何hé不bú见jiàn.目mù何hé不bù闻wén.头tóu奚xī不bù履lǚ.足zú奚xī无wú语yǔ.若ruò此cǐ六liù根ɡēn.决jué定dìnɡ成chénɡ六liù.如rú我wǒ今jīn会huì.与yú汝rǔ宣xuān扬yánɡ.微wēi妙miào法fǎ门mén.汝rǔ之zhī六liù根ɡēn.谁shuí来lái领lǐnɡ受shòu.阿ā难nán言yán.我wǒ用yònɡ耳ěr闻wén.

佛fó言yán.汝rǔ耳ěr自zì闻wén.何hé关ɡuān身shēn口kǒu.口kǒu来lái问wèn义yì.身shēn起qǐ钦qīn承chénɡ.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.非fēi一yī终zhōnɡ六liù.非fēi六liù终zhōnɡ一yī.终zhōnɡ不bù汝rǔ根ɡēn.元yuán一yī元yuán六liù.阿ā难nán.当dānɡ知zhī是shì根ɡēn.非fēi一yī非fēi六liù.由yóu无wú始shǐ来lái.颠diān倒dǎo沦lún替tì.故ɡù于yú圆yuán湛zhàn.一yī六liù义yì生shēnɡ.汝rǔ须xū陀tuó洹huán.虽suī得dé六liù销xiāo.犹yóu未wèi亡wánɡ一yī.

如rú太tài虚xū空kōnɡ.参cān合hé群qún器qì.由yóu器qì形xínɡ异yì.名mínɡ之zhī异yì空kōnɡ.除chú器qì观ɡuān空kōnɡ.说shuō空kōnɡ为wéi一yī.彼bǐ太tài虚xū空kōnɡ.云yún何hé为wéi汝rǔ.成chénɡ同tónɡ不bù同tónɡ.何hé况kuànɡ更ɡènɡ名mínɡ.是shì一yī非fēi一yī.则zé汝rǔ了liǎo知zhī.六liù受shòu用yònɡ根ɡēn.亦yì复fù如rú是shì.

由yóu明mínɡ暗àn等děnɡ.二èr种zhǒnɡ相xiānɡ形xínɡ.于yú妙miào圆yuán中zhōnɡ.粘nián湛zhàn发fā见jiàn.见jiàn精jīnɡ映yìnɡ色sè.结jié色sè成chénɡ根ɡēn.根ɡēn元yuán目mù为wéi.清qīnɡ净jìnɡ四sì大dà.因yīn名mínɡ眼yǎn体tǐ.如rú蒲pú萄táo朵duǒ.浮fú根ɡēn四sì尘chén.流liú逸yì奔bēn色sè.

由yóu动dònɡ静jìnɡ等děnɡ.二èr种zhǒnɡ相xiānɡ击jī.于yú妙miào圆yuán中zhōnɡ.粘nián湛zhàn发fā听tīnɡ.听tīnɡ精jīnɡ映yìnɡ声shēnɡ.卷juǎn声shēnɡ成chénɡ根ɡēn.根ɡēn元yuán目mù为wéi.清qīnɡ净jìnɡ四sì大dà.因yīn名mínɡ耳ěr体tǐ.如rú新xīn卷juǎn叶yè.浮fú根ɡēn四sì尘chén.流liú逸yì奔bēn声shēnɡ.

由yóu通tōnɡ塞sāi等děnɡ.二èr种zhǒnɡ相xiānɡ发fā.于yú妙miào圆yuán中zhōnɡ.粘nián湛zhàn发fā嗅xiù.嗅xiù精jīnɡ映yìnɡ香xiānɡ.纳nà香xiānɡ成chénɡ根ɡēn.根ɡēn元yuán目mù为wéi.清qīnɡ净jìnɡ四sì大dà.因yīn名mínɡ鼻bí体tǐ.如rú双shuānɡ垂chuí爪zhǎo.浮fú根ɡēn四sì尘chén.流liú逸yì奔bēn香xiānɡ.

由yóu恬tián变biàn等děnɡ.二èr种zhǒnɡ相xiānɡ参cān.于yú妙miào圆yuán中zhōnɡ.粘nián湛zhàn发fā尝chánɡ.尝chánɡ精jīnɡ映yìnɡ味wèi.绞jiǎo味wèi成chénɡ根ɡēn.根ɡēn元yuán目mù为wéi.清qīnɡ净jìnɡ四sì大dà.因yīn名mínɡ舌shé体tǐ.如rú初chū偃yǎn月yuè.浮fú根ɡēn四sì尘chén.流liú逸yì奔bēn味wèi.

由yóu离lí合hé等děnɡ.二èr种zhǒnɡ相xiānɡ摩mó.于yú妙miào圆yuán中zhōnɡ.粘nián湛zhàn发fā觉jué.觉jué精jīnɡ映yìnɡ触chù.抟tuán触chù成chénɡ根ɡēn.根ɡēn元yuán目mù为wéi.清qīnɡ净jìnɡ四sì大dà.因yīn名mínɡ身shēn体tǐ.如rú腰yāo鼓ɡǔ颡sǎnɡ.浮fú根ɡēn四sì尘chén.流liú逸yì奔bēn触chù.

由yóu生shēnɡ灭miè等děnɡ.二èr种zhǒnɡ相xiānɡ续xù.于yú妙miào圆yuán中zhōnɡ.粘nián湛zhàn发fā知zhī.知zhī精jīnɡ映yìnɡ法fǎ.揽lǎn法fǎ成chénɡ根ɡēn.根ɡēn元yuán目mù为wéi.清qīnɡ净jìnɡ四sì大dà.因yīn名mínɡ意yì思sī.如rú幽yōu室shì见jiàn.浮fú根ɡēn四sì尘chén.流liú逸yì奔bēn法fǎ.

阿ā难nán.如rú是shì六liù根ɡēn.由yóu彼bǐ觉jué明mínɡ.有yǒu明mínɡ明mínɡ觉jué.失shī彼bǐ精jīnɡ了liǎo.粘nián妄wànɡ发fā光ɡuānɡ.是shì以yǐ汝rǔ今jīn.离lí暗àn离lí明mínɡ.无wú有yǒu见jiàn体tǐ.离lí动dònɡ离lí静jìnɡ.元yuán无wú听tīnɡ质zhì.无wú通tōnɡ无wú塞sāi.嗅xiù性xìnɡ不bù生shēnɡ.非fēi变biàn非fēi恬tián.尝chánɡ无wú所suǒ出chū.不bù离lí不bù合hé.觉jué触chù本běn无wú.无wú灭miè无wú生shēnɡ.了liǎo知zhī安ān寄jì.

汝rǔ但dàn不bù循xún.动dònɡ静jìnɡ合hé离lí.恬tián变biàn通tōnɡ塞sāi.生shēnɡ灭miè明mínɡ暗àn.如rú是shì十shí二èr.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.随suí拔bá一yī根ɡēn.脱tuō粘nián内nèi伏fú.伏fú归ɡuī元yuán真zhēn.发fā本běn明mínɡ耀yào.耀yào性xìnɡ发fā明mínɡ.诸zhū余yú五wǔ粘nián.应yìng拔bá圆yuán脱tuō.不bù由yóu前qián尘chén.所suǒ起qǐ知zhī见jiàn.明mínɡ不bù循xún根ɡēn.寄jì根ɡēn明mínɡ发fā.由yóu是shì六liù根ɡēn.互hù相xiānɡ为wéi用yònɡ.

阿ā难nán.汝rǔ岂qǐ不bù知zhī.今jīn此cǐ会huì中zhōnɡ.阿ā那nà律lǜ陀tuó.无wú目mù而ér见jiàn.跋bá难nán陀tuó龙lónɡ.无wú耳ěr而ér听tīnɡ.殑jìnɡ伽qié神shén女nǚ.非fēi鼻bí闻wén香xiānɡ.憍jiāo梵fàn钵bō提tí.异yì舌shé知zhī味wèi.舜shùn若ruò多duō神shén.无wú身shēn觉jué触chù.如rú来lái光ɡuānɡ中zhōnɡ.映yìnɡ令lìnɡ暂zàn现xiàn.既jì为wéi风fēnɡ质zhì.其qí体tǐ元yuán无wú.诸zhū灭miè尽jìn定dìnɡ.得dé寂jì声shēnɡ闻wén.如rú此cǐ会huì中zhōnɡ.摩mó诃hē迦jiā叶shè.久jiǔ灭miè意yì根ɡēn.圆yuán明mínɡ了liǎo知zhī.不bù因yīn心xīn念niàn.

本文链接:楞严经正确注音版

上一篇:楞严经咒背诵方法是什么

下一篇:楞严经第六卷浅释