您的当前位置:首页 > 楞严经原文 >

楞严经正确注音版

文章来源:本站原创    发布时间 :2019-06-20 14:32:18   编辑:张澶    阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经白话文

香xiānɡ严yán童tónɡ子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ闻wén如rú来lái.教jiāo我wǒ谛dì观ɡuān.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.我wǒ时shí辞cí佛fó.宴yàn晦huì清qīnɡ斋zhāi.见jiàn诸zhū比bǐ丘qiū.烧shāo沉chén水shuǐ香xiānɡ.香xiānɡ气qì寂jì然rán.来lái入rù鼻bí中zhōnɡ.我wǒ观ɡuān此cǐ气qì.非fēi木mù非fēi空kōnɡ.非fēi烟yān非fēi火huǒ.去qù无wú所suǒ著zhuó.来lái无wú所suǒ从cónɡ.

由yóu是shì意yì销xiāo.发fā明mínɡ无wú漏lòu.如rú来lái印yìn我wǒ.得dé香xiānɡ严yán号hào.尘chén气qì倏shū灭miè.妙miào香xiānɡ密mì圆yuán.我wǒ从cónɡ香xiānɡ严yán.得dé阿ā罗luó汉hàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.香xiānɡ严yán为wéi上shànɡ.

药yào王wánɡ药yào上shànɡ.二èr法fǎ王wánɡ子zǐ.并bìnɡ在zài会huì中zhōnɡ.五wǔ百bǎi梵fàn天tiān.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ无wú始shǐ劫jié.为wéi世shì良liánɡ医yī.口kǒu中zhōnɡ尝chánɡ此cǐ.娑suō婆pó世shì界jiè.草cǎo木mù金jīn石shí.名mínɡ数shù凡fán有yǒu.十shí万wàn八bā千qiān.

如rú是shì悉xī知zhī.苦kǔ醋cù咸xián淡dàn.甘ɡān辛xīn等děnɡ味wèi.并bìnɡ诸zhū和hé合hé.俱jù生shēnɡ变biàn异yì.是shì冷lěnɡ是shì热rè.有yǒu毒dú无wú毒dú.悉xī能nénɡ遍biàn知zhī.承chénɡ事shì如rú来lái.了liǎo知zhī味wèi性xìnɡ.非fēi空kōnɡ非fēi有yǒu.非fēi即jí身shēn心xīn.非fēi离lí身shēn心xīn.分fēn别bié味wèi因yīn.从cónɡ是shì开kāi悟wù.蒙ménɡ佛fó如rú来lái.印yìn我wǒ昆kūn季jì.药yào王wánɡ药yào上shànɡ.二èr菩pú萨sà名mínɡ.今jīn于yú会huì中zhōnɡ.为wéi法fǎ王wánɡ子zǐ.因yīn味wèi觉jué明mínɡ.位wèi登dēnɡ菩pú萨sà.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.味wèi因yīn为wéi上shànɡ.

跋bá陀tuó婆pó罗luó.并bìnɡ其qí同tónɡ伴bàn.十shí六liù开kāi士shì.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ等děnɡ先xiān于yú.威wēi音yīn王wánɡ佛fó.闻wén法fǎ出chū家jiā.于yú浴yù僧sēnɡ时shí.随suí例lì入rù室shì.忽hū悟wù水shuǐ因yīn.既jì不bù洗xǐ尘chén.亦yì不bù洗xǐ体tǐ.中zhōnɡ间jiān安ān然rán.得dé无wú所suǒ有yǒu.宿sù习xí无wú忘wànɡ.乃nǎi至zhì今jīn时shí.从cónɡ佛fó出chū家jiā.令lìnɡ得dé无wú学xué.彼bǐ佛fó名mínɡ我wǒ.跋bá陀tuó婆pó罗luó.妙miào触chù宣xuān明mínɡ.成chénɡ佛fó子zǐ住zhù.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.触chù因yīn为wéi上shànɡ.

摩mó诃hē迦jiā叶shè.及jí紫zǐ金jīn光ɡuānɡ.比bǐ丘qiū尼ní等děnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ于yú往wǎnɡ劫jié.于yú此cǐ界jiè中zhōnɡ.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ日rì月yuè灯dēnɡ.我wǒ得dé亲qīn近jìn.闻wén法fǎ修xiū学xué.佛fó灭miè度dù后hòu.供ɡònɡ养yǎnɡ舍shè利lì.燃rán灯dēnɡ续xù明mínɡ.以yǐ紫zǐ光ɡuānɡ金jīn.涂tú佛fó形xínɡ像xiànɡ.

自zì尔ěr已yǐ来lái.世shì世shì生shēnɡ生shēnɡ.身shēn常chánɡ圆yuán满mǎn.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ聚jù.此cǐ紫zǐ金jīn光ɡuānɡ.比bǐ丘qiū尼ní等děnɡ.即jí我wǒ眷juàn属shǔ.同tónɡ时shí发fā心xīn.我wǒ观ɡuān世shì间jiān.六liù尘chén变biàn坏huài.唯wéi以yǐ空kōnɡ寂jì.修xiū于yú灭miè尽jìn.身shēn心xīn乃nǎi能nénɡ.度dù百bǎi千qiān劫jié.犹yóu如rú弹tán指zhǐ.我wǒ以yǐ空kōnɡ法fǎ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.世shì尊zūn说shuō我wǒ.头tóu陀tuó为wéi最zuì.妙miào法fǎ开kāi明mínɡ.销xiāo灭miè诸zhū漏lòu.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.法fǎ因yīn为wéi上shànɡ.

阿ā那nà律lǜ陀tuó.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū出chū家jiā.常chánɡ乐lè睡shuì眠mián.如rú来lái诃hē我wǒ.为wéi畜chù生shēnɡ类lèi.我wǒ闻wén佛fó诃hē.啼tí泣qì自zì责zé.七qī日rì不bù眠mián.失shī其qí双shuānɡ目mù.世shì尊zūn示shì我wǒ.乐lè见jiàn照zhào明mínɡ.金jīn刚ɡānɡ三sān昧mèi.我wǒ不bù因yīn眼yǎn.观ɡuān见jiàn十shí方fānɡ.精jīnɡ真zhēn洞dònɡ然rán.如rú观ɡuān掌zhǎnɡ果ɡuǒ.如rú来lái印yìn我wǒ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.旋xuán见jiàn循xún元yuán.斯sī为wéi第dì一yī.

周zhōu利lì槃pán特tè迦jiā.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ阙quē诵sònɡ持chí.无wú多duō闻wén性xìnɡ.最zuì初chū值zhí佛fó.闻wén法fǎ出chū家jiā.忆yì持chí如rú来lái.一yī句jù伽qié陀tuó.于yú一yī百bǎi日rì.得dé前qián遗yí后hòu.得dé后hòu遗yí前qián.

佛fó愍mǐn我wǒ愚yú.教jiāo我wǒ安ān居jū.调tiáo出chū入rù息xī.我wǒ时shí观ɡuān息xī.微wēi细xì穷qiónɡ尽jìn.生shēnɡ住zhù异yì灭miè.诸zhū行xínɡ刹chà那nà.其qí心xīn豁huò然rán.得dé大dà无wú碍ài.乃nǎi至zhì漏lòu尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.住zhù佛fó座zuò下xià.印yìn成chénɡ无wú学xué.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.反fǎn息xī循xún空kōnɡ.斯sī为wéi第dì一yī.

憍jiāo梵fàn钵bō提tí.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ有yǒu口kǒu业yè.于yú过ɡuò去qù劫jié.轻qīnɡ弄nònɡ沙shā门mén.世shì世shì生shēnɡ生shēnɡ.有yǒu牛niú呞shī病bìnɡ.

如rú来lái示shì我wǒ.一yī味wèi清qīnɡ净jìnɡ.心xīn地dì法fǎ门mén.我wǒ得dé灭miè心xīn.入rù三sān摩mó地dì.观ɡuān味wèi之zhī知zhī.非fēi体tǐ非fēi物wù.应yìng念niàn得dé超chāo.世shì间jiān诸zhū漏lòu.内nèi脱tuō身shēn心xīn.外wài遗yí世shì界jiè.远yuǎn离lí三sān有yǒu.如rú鸟niǎo出chū笼lónɡ.离lí垢ɡòu销xiāo尘chén.法fǎ眼yǎn清qīnɡ净jìnɡ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.如rú来lái亲qīn印yìn.登dēnɡ无wú学xué道dào.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.还huán味wèi旋xuán知zhī.斯sī为wéi第dì一yī.

毕bì陵línɡ伽qié婆pó蹉cuō.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū发fā心xīn.从cónɡ佛fó入rù道dào.数shuò闻wén如rú来lái.说shuō诸zhū世shì间jiān.不bù可kě乐lè事shì.乞qǐ食shí城chénɡ中zhōnɡ.心xīn思sī法fǎ门mén.不bù觉jué路lù中zhònɡ.毒dú刺cì伤shānɡ足zú.举jǔ身shēn疼ténɡ痛tònɡ.

我wǒ念niàn有yǒu知zhī.知zhī此cǐ深shēn痛tònɡ.虽suī觉jué觉jué痛tònɡ.觉jué清qīnɡ净jìnɡ心xīn.无wú痛tònɡ痛tònɡ觉jué.我wǒ又yòu思sī惟wéi.如rú是shì一yī身shēn.宁nìnɡ有yǒu双shuānɡ觉jué.摄shè念niàn未wèi久jiǔ.身shēn心xīn忽hū空kōnɡ.三sān七qī日rì中zhōnɡ.诸zhū漏lòu虚xū尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.得dé亲qīn印yìn记jì.发fā明mínɡ无wú学xué.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.纯chún觉jué遗yí身shēn.斯sī为wéi第dì一yī.

须xū菩pú提tí.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ旷kuànɡ劫jié来lái.心xīn得dé无wú碍ài.自zì忆yì受shòu生shēnɡ.如rú恒hénɡ河hé沙shā.初chū在zài母mǔ胎tāi.即jí知zhī空kōnɡ寂jì.如rú是shì乃nǎi至zhì.十shí方fānɡ成chénɡ空kōnɡ.亦yì令lìnɡ众zhònɡ生shēnɡ.证zhènɡ得dé空kònɡ性xìnɡ.

蒙ménɡ如rú来lái发fā.性xìnɡ觉jué真zhēn空kōnɡ.空kōnɡ性xìnɡ圆yuán明mínɡ.得dé阿ā罗luó汉hàn.顿dùn入rù如rú来lái.宝bǎo明mínɡ空kōnɡ海hǎi.同tónɡ佛fó知zhī见jiàn.印yìn成chénɡ无wú学xué.解jiě脱tuō性xìnɡ空kōnɡ.我wǒ为wéi无wú上shànɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.诸zhū相xiànɡ入rù非fēi.非fēi所suǒ非fēi尽jìn.旋xuán法fǎ归ɡuī无wú.斯sī为wéi第dì一yī.

舍shè利lì弗fú.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ旷kuànɡ劫jié来lái.心xīn见jiàn清qīnɡ净jìnɡ.如rú是shì受shòu生shēnɡ.如rú恒hénɡ河hé沙shā.世shì出chū世shì间jiān.种zhǒnɡ种zhǒnɡ变biàn化huà.一yī见jiàn则zé通tōnɡ.获huò无wú障zhànɡ碍ài.

我wǒ于yú中zhōnɡ路lù.逢fénɡ迦jiā叶shè波bō.兄xiōnɡ弟dì相xiānɡ逐zhú.宣xuān说shuō因yīn缘yuán.悟wù心xīn无wú际jì.从cónɡ佛fó出chū家jiā.见jiàn觉jué明mínɡ圆yuán.得dé大dà无wú畏wèi.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.为wéi佛fó长zhǎnɡ子zǐ.从cónɡ佛fó口kǒu生shēnɡ.从cónɡ法fǎ化huà生shēnɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.如rú我wǒ所suǒ证zhènɡ.心xīn见jiàn发fā光ɡuānɡ.光ɡuānɡ极jí知zhī见jiàn.斯sī为wéi第dì一yī.

普pǔ贤xián菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ已yǐ曾cénɡ与yǔ.恒hénɡ沙shā如rú来lái.为wéi法fǎ王wánɡ子zǐ.十shí方fānɡ如rú来lái.教jiāo其qí弟dì子zǐ.菩pú萨sà根ɡēn者zhě.修xiū普pǔ贤xián行xíng.从cónɡ我wǒ立lì名mínɡ.

世shì尊zūn.我wǒ用yònɡ心xīn闻wén.分fēn别bié众zhònɡ生shēnɡ.所suǒ有yǒu知zhī见jiàn.若ruò于yú他tā方fānɡ.恒hénɡ沙shā界jiè外wài.有yǒu一yī众zhònɡ生shēnɡ.心xīn中zhōnɡ发fā明mínɡ.普pǔ贤xián行xíng者zhě.我wǒ于yú尔ěr时shí.乘chénɡ六liù牙yá象xiànɡ.分fēn身shēn百bǎi千qiān.皆jiē至zhì其qí处chù.纵zònɡ彼bǐ障zhànɡ深shēn.未wèi得dé见jiàn我wǒ.我wǒ与yǔ其qí人rén.暗àn中zhōnɡ摩mó顶dǐnɡ.拥yōnɡ护hù安ān慰wèi.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ说shuō本běn因yīn.心xīn闻wén发fā明mínɡ.分fēn别bié自zì在zài.斯sī为wéi第dì一yī.

孙sūn陀tuó罗luó难nán陀tuó.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū出chū家jiā.从cónɡ佛fó入rù道dào.虽suī具jù戒jiè律lǜ.于yú三sān摩mó地dì.心xīn常chánɡ散sǎn动dònɡ.未wèi获huò无wú漏lòu.世shì尊zūn教jiāo我wǒ.及jí俱jù絺chī罗luó.观ɡuān鼻bí端duān白bái.

我wǒ初chū谛dì观ɡuān.经jīnɡ三sān七qī日rì.见jiàn鼻bí中zhōnɡ气qì.出chū入rù如rú烟yān.身shēn心xīn内nèi明mínɡ.圆yuán洞dònɡ世shì界jiè.遍biàn成chénɡ虚xū净jìnɡ.犹yóu如rú琉liú璃lí.烟yān相xiànɡ渐jiàn销xiāo.鼻bí息xī成chénɡ白bái.心xīn开kāi漏lòu尽jìn.诸zhū出chū入rù息xī.化huà为wéi光ɡuānɡ明mínɡ.照zhào十shí方fānɡ界jiè.得dé阿ā罗luó汉hàn.世shì尊zūn记jì我wǒ.当dānɡ得dé菩pú提tí.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ销xiāo息xī.息xī久jiǔ发fā明mínɡ.明mínɡ圆yuán灭miè漏lòu.斯sī为wéi第dì一yī.

富fù楼lóu那nà弥mí多duō罗luó尼ní子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ旷kuànɡ劫jié来lái.辩biàn才cái无wú碍ài.宣xuān说shuō苦kǔ空kōnɡ.深shēn达dá实shí相xiànɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.恒hénɡ沙shā如rú来lái.秘mì密mì法fǎ门mén.我wǒ于yú众zhònɡ中zhōnɡ.微wēi妙miào开kāi示shì.得dé无wú所suǒ畏wèi.

世shì尊zūn知zhī我wǒ.有yǒu大dà辩biàn才cái.以yǐ音yīn声shēnɡ轮lún.教jiāo我wǒ发fā扬yánɡ.我wǒ于yú佛fó前qián.助zhù佛fó转zhuǎn轮lún.因yīn师shī子zǐ吼hǒu.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.世shì尊zūn印yìn我wǒ.说shuō法fǎ无wú上shànɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ法fǎ音yīn.降xiánɡ伏fú魔mó怨yuàn.销xiāo灭miè诸zhū漏lòu.斯sī为wéi第dì一yī.

优yōu波bō离lí.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ亲qīn随suí佛fó.踰yú城chénɡ出chū家jiā.亲qīn观ɡuān如rú来lái.六liù年nián勤qín苦kǔ.亲qīn见jiàn如rú来lái.降xiánɡ伏fú诸zhū魔mó.制zhì诸zhū外wài道dào.解jiě脱tuō世shì间jiān.贪tān欲yù诸zhū漏lòu.承chénɡ佛fó教jiào戒jiè.如rú是shì乃nǎi至zhì.三sān千qiān威wēi仪yí.八bā万wàn微wēi细xì.性xìnɡ业yè遮zhē业yè.悉xī皆jiē清qīnɡ净jìnɡ.身shēn心xīn寂jì灭miè.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.

我wǒ是shì如rú来lái.众zhònɡ中zhōnɡ纲ɡānɡ纪jì.亲qīn印yìn我wǒ心xīn.持chí戒jiè修xiū身shēn.众zhònɡ推tuī为wéi上shànɡ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ执zhí身shēn.身shēn得dé自zì在zài.次cì第dì执zhí心xīn.心xīn得dé通tōnɡ达dá.然rán后hòu身shēn心xīn.一yī切qiè通tōnɡ利lì.斯sī为wéi第dì一yī.

本文链接:楞严经正确注音版

上一篇:楞严经咒背诵方法是什么

下一篇:楞严经第六卷浅释