您的当前位置:首页 > 楞严经原文 >

楞严经正确注音版

文章来源:本站原创    发布时间 :2019-06-20 14:32:18   编辑:张澶    阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经白话文

大dà目mù犍jiān连lián.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ初chū于yú路lù.乞qǐ食shí逢fénɡ遇yù.优yōu楼lóu频pín螺luó.伽qié耶yē.那nà提tí.三sān迦jiā叶shè波bō.宣xuān说shuō如rú来lái.因yīn缘yuán深shēn义yì.我wǒ顿dùn发fā心xīn.得dé大dà通tōnɡ达dá.如rú来lái惠huì我wǒ.袈jiā裟shā著zhuó身shēn.须xū发fà自zì落luò.

我wǒ游yóu十shí方fānɡ.得dé无wú挂ɡuà碍ài.神shén通tōnɡ发fā明mínɡ.推tuī为wéi无wú上shànɡ.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.宁nìng唯wéi世shì尊zūn.十shí方fānɡ如rú来lái.叹tàn我wǒ神shén力lì.圆yuán明mínɡ清qīnɡ净jìnɡ.自zì在zài无wú畏wèi.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ旋xuán湛zhàn.心xīn光ɡuānɡ发fā宣xuān.如rú澄dèng浊zhuó流liú.久jiǔ成chénɡ清qīnɡ莹yínɡ.斯sī为wéi第dì一yī.

乌wù刍chú瑟sè摩mó.于yú如rú来lái前qián.合hé掌zhǎnɡ顶dǐnɡ礼lǐ.佛fó之zhī双shuānɡ足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ常chánɡ先xiān忆yì.久jiǔ远yuǎn劫jié前qián.性xìnɡ多duō贪tān欲yù.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ曰yuē空kōnɡ王wánɡ.说shuō多duō淫yín人rén.成chénɡ猛měnɡ火huǒ聚jù.教jiāo我wǒ遍biàn观ɡuān.百bǎi骸hái四sì肢zhī.诸zhū冷lěnɡ暖nuǎn气qì.神shén光ɡuānɡ内nèi凝nínɡ.化huà多duō淫yín心xīn.成chénɡ智zhì慧huì火huǒ.从cónɡ是shì诸zhū佛fó.皆jiē呼hū召zhào我wǒ.名mínɡ为wéi火huǒ头tóu.

我wǒ以yǐ火huǒ光ɡuānɡ.三sān昧mèi力lì故ɡù.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.心xīn发fā大dà愿yuàn.诸zhū佛fó成chénɡ道dào.我wǒ为wéi力lì士shì.亲qīn伏fú魔mó怨yuàn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ谛dì观ɡuān.身shēn心xīn暖nuǎn触chù.无wú碍ài流liú通tōnɡ.诸zhū漏lòu既jì销xiāo.生shēnɡ大dà宝bǎo焰yàn.登dēnɡ无wú上shànɡ觉jué.斯sī为wéi第dì一yī.

持chí地dì菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ念niàn往wǎnɡ昔xī.普pǔ光ɡuānɡ如rú来lái.出chū现xiàn于yú世shì.我wǒ为wéi比bǐ丘qiū.常chánɡ于yú一yī切qiè.要yào路lù津jīn口kǒu.田tián地dì险xiǎn隘ài.有yǒu不bù如rú法fǎ.妨fánɡ损sǔn车chē马mǎ.我wǒ皆jiē平pínɡ填tián.或huò作zuò桥qiáo梁liánɡ.或huò负fù沙shā土tǔ.如rú是shì勤qín苦kǔ.经jīnɡ无wú量liànɡ佛fó.出chū现xiàn于yú世shì.或huò有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.于yú阛huán阓huì处chù.要yào人rén擎qínɡ物wù.我wǒ先xiān为wéi擎qínɡ.至zhì其qí所suǒ诣yì.放fànɡ物wù即jí行xínɡ.不bù取qǔ其qí直zhí.

毗pí舍shě浮fú佛fó.现xiàn在zài世shì时shí.世shì多duō饥jī荒huānɡ.我wǒ为wéi负fù人rén.无wú问wèn远yuǎn近jìn.唯wéi取qǔ一yī钱qián.或huò有yǒu车chē牛niú.被bèi于yú泥ní溺nì.我wǒ有yǒu神shén力lì.为wèi其qí推tuī轮lún.拔bá其qí苦kǔ恼nǎo.时shí国ɡuó大dà王wánɡ.筵yán佛fó设shè斋zhāi.我wǒ于yú尔ěr时shí.平pínɡ地dì待dài佛fó.毗pí舍shě如rú来lái.摩mó顶dǐnɡ谓wèi我wǒ.当dānɡ平pínɡ心xīn地dì.则zé世shì界jiè地dì.一yī切qiè皆jiē平pínɡ.

我wǒ即jí心xīn开kāi.见jiàn身shēn微wēi尘chén.与yǔ造zào世shì界jiè.所suǒ有yǒu微wēi尘chén.等děnɡ无wú差chā别bié.微wēi尘chén自zì性xìnɡ.不bù相xiānɡ触chù摩mó.乃nǎi至zhì刀dāo兵bīnɡ.亦yì无wú所suǒ触chù.我wǒ于yú法fǎ性xìnɡ.悟wù无wú生shēnɡ忍rěn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.回huí心xīn今jīn入rù.菩pú萨sà位wèi中zhōnɡ.闻wén诸zhū如rú来lái.宣xuān妙miào莲lián华huā.佛fó知zhī见jiàn地dì.我wǒ先xiān证zhènɡ明mínɡ.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ谛dì观ɡuān.身shēn界jiè二èr尘chén.等děnɡ无wú差chā别bié.本běn如rú来lái藏zànɡ.虚xū妄wànɡ发fā尘chén.尘chén销xiāo智zhì圆yuán.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.斯sī为wéi第dì一yī.

月yuè光ɡuānɡ童tónɡ子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.恒hénɡ河hé沙shā劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ为wéi水shuǐ天tiān.教jiāo诸zhū菩pú萨sà.修xiū习xí水shuǐ观ɡuān.入rù三sān摩mó地dì.观ɡuān于yú身shēn中zhōnɡ.水shuǐ性xìnɡ无wú夺duó.初chū从cónɡ涕tì唾tuò.如rú是shì穷qiónɡ尽jìn.津jīn液yè精jīnɡ血xuè.大dà小xiǎo便biàn利lì.身shēn中zhōnɡ旋xuán复fù.水shuǐ性xìnɡ一yī同tónɡ.见jiàn水shuǐ身shēn中zhōnɡ.与yǔ世shì界jiè外wài.浮fú幢chuánɡ王wánɡ刹chà.诸zhū香xiānɡ水shuǐ海hǎi.等děnɡ无wú差chā别bié.

我wǒ于yú是shì时shí.初chū成chénɡ此cǐ观ɡuān.但dàn见jiàn其qí水shuǐ.未wèi得dé无wú身shēn.当dānɡ为wéi比bǐ丘qiū.室shì中zhōnɡ安ān禅chán.我wǒ有yǒu弟dì子zǐ.窥kuī窗chuānɡ观ɡuān室shì.唯wéi见jiàn清qīnɡ水shuǐ.遍biàn在zài室shì中zhōnɡ.了liǎo无wú所suǒ见jiàn.童tónɡ稚zhì无wú知zhī.取qǔ一yī瓦wǎ砾lì.投tóu于yú水shuǐ内nèi.激jī水shuǐ作zuò声shēnɡ.顾ɡù盼pàn而ér去qù.我wǒ出chū定dìnɡ后hòu.顿dùn觉jué心xīn痛tònɡ.如rú舍shè利lì弗fú.遭zāo违wéi害hài鬼ɡuǐ.我wǒ自zì思sī惟wéi.今jīn我wǒ已yǐ得dé.阿ā罗luó汉hàn道dào.久jiǔ离lí病bìnɡ缘yuán.云yún何hé今jīn日rì.忽hū生shēnɡ心xīn痛tònɡ.将jiānɡ无wú退tuì失shī.

尔ěr时shí童tónɡ子zǐ.捷jié来lái我wǒ前qián.说shuō如rú上shànɡ事shì.我wǒ则zé告ɡào言yán.汝rǔ更ɡènɡ见jiàn水shuǐ.可kě即jí开kāi门mén.入rù此cǐ水shuǐ中zhōnɡ.除chú去qù瓦wǎ砾lì.童tónɡ子zǐ奉fènɡ教jiào.后hòu入rù定dìnɡ时shí.还huán复fù见jiàn水shuǐ.瓦wǎ砾lì宛wǎn然rán.开kāi门mén除chú出chū.我wǒ后hòu出chū定dìnɡ.身shēn质zhì如rú初chū.

逢fénɡ无wú量liànɡ佛fó.如rú是shì至zhì于yú.山shān海hǎi自zì在zài通tōnɡ王wánɡ如rú来lái.方fānɡ得dé亡wánɡ身shēn.与yǔ十shí方fānɡ界jiè.诸zhū香xiānɡ水shuǐ海hǎi.性xìnɡ合hé真zhēn空kōnɡ.无wú二èr无wú别bié.今jīn于yú如rú来lái.得dé童tónɡ真zhēn名mínɡ.预yù菩pú萨sà会huì.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ水shuǐ性xìnɡ.一yī味wèi流liú通tōnɡ.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.圆yuán满mǎn菩pú提tí.斯sī为wéi第dì一yī.

琉liú璃lí光ɡuānɡ法fǎ王wánɡ子zǐ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.经jīnɡ恒hénɡ沙shā劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ无wú量liànɡ声shēnɡ.开kāi示shì菩pú萨sà.本běn觉jué妙miào明mínɡ.观ɡuān此cǐ世shì界jiè.及jí众zhònɡ生shēnɡ身shēn.皆jiē是shì妄wànɡ缘yuán.风fēnɡ力lì所suǒ转zhuǎn.

我wǒ于yú尔ěr时shí.观ɡuān界jiè安ān立lì.观ɡuān世shì动dònɡ时shí.观ɡuān身shēn动dònɡ止zhǐ.观ɡuān心xīn动dònɡ念niàn.诸zhū动dònɡ无wú二èr.等děnɡ无wú差chā别bié.我wǒ时shí觉jué了liǎo.此cǐ群qún动dònɡ性xìnɡ.来lái无wú所suǒ从cónɡ.去qù无wú所suǒ至zhì.十shí方fānɡ微wēi尘chén.颠diān倒dǎo众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ一yī虚xū妄wànɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.三sān千qiān大dà千qiān.一yī世shì界jiè内nèi.所suǒ有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.如rú一yī器qì中zhōnɡ.贮zhù百bǎi蚊wén蚋ruì.啾jiū啾jiū乱luàn鸣mínɡ.于yú分fēn寸cùn中zhōnɡ.鼓ɡǔ发fā狂kuánɡ闹nào.逢fénɡ佛fó未wèi几jǐ.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.

尔ěr时shí心xīn开kāi.乃nǎi见jiàn东dōnɡ方fānɡ.不bú动dònɡ佛fó国ɡuó.为wéi法fǎ王wánɡ子zǐ.事shì十shí方fānɡ佛fó.身shēn心xīn发fā光ɡuānɡ.洞dònɡ彻chè无wú碍ài.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ观ɡuān察chá.风fēnɡ力lì无wú依yī.悟wù菩pú提tí心xīn.入rù三sān摩mó地dì.合hé十shí方fānɡ佛fó.传chuán一yī妙miào心xīn.斯sī为wéi第dì一yī.

虚xū空kōnɡ藏zànɡ菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ与yǔ如rú来lái.定dìnɡ光ɡuānɡ佛fó所suǒ.得dé无wú边biān身shēn.尔ěr时shí手shǒu执zhí.四sì大dà宝bǎo珠zhū.照zhào明mínɡ十shí方fānɡ.微wēi尘chén佛fó刹chà.化huà成chénɡ虚xū空kōnɡ.又yòu于yú自zì心xīn.现xiàn大dà圆yuán镜jìnɡ.内nèi放fànɡ十shí种zhǒnɡ.微wēi妙miào宝bǎo光ɡuānɡ.流liú灌ɡuàn十shí方fānɡ.尽jìn虚xū空kōnɡ际jì.

诸zhū幢chuánɡ王wánɡ刹chà.来lái入rù镜jìnɡ内nèi.涉shè入rù我wǒ身shēn.身shēn同tónɡ虚xū空kōnɡ.不bù相xiānɡ妨fánɡ碍ài.身shēn能nénɡ善shàn入rù.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.广ɡuǎnɡ行xínɡ佛fó事shì.得dé大dà随suí顺shùn.此cǐ大dà神shén力lì.由yóu我wǒ谛dì观ɡuān.四sì大dà无wú依yī.妄wànɡ想xiǎnɡ生shēnɡ灭miè.虚xū空kōnɡ无wú二èr.佛fó国ɡuó本běn同tónɡ.于yú同tónɡ发fā明mínɡ.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ观ɡuān察chá.虚xū空kōnɡ无wú边biān.入rù三sān摩mó地dì.妙miào力lì圆yuán明mínɡ.斯sī为wéi第dì一yī.

弥mí勒lè菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.经jīnɡ微wēi尘chén劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ日rì月yuè灯dēnɡ明mínɡ.我wǒ从cónɡ彼bǐ佛fó.而ér得dé出chū家jiā.心xīn重zhònɡ世shì名mínɡ.好hào游yóu族zú姓xìnɡ.尔ěr时shí世shì尊zūn.教jiāo我wǒ修xiū习xí.唯wéi心xīn识shí定dìnɡ.入rù三sān摩mó地dì.

历lì劫jié已yǐ来lái.以yǐ此cǐ三sān昧mèi.事shì恒hénɡ沙shā佛fó.求qiú世shì名mínɡ心xīn.歇xiē灭miè无wú有yǒu.至zhì燃rán灯dēnɡ佛fó.出chū现xiàn于yú世shì.我wǒ乃nǎi得dé成chénɡ.无wú上shànɡ妙miào圆yuán.识shí心xīn三sān昧mèi.乃nǎi至zhì尽jìn空kōnɡ.如rú来lái国ɡuó土tǔ.净jìnɡ秽huì有yǒu无wú.皆jiē是shì我wǒ心xīn.变biàn化huà所suǒ现xiàn.

世shì尊zūn.我wǒ了liǎo如rú是shì.唯wéi心xīn识shí故ɡù.识shí性xìnɡ流liú出chū.无wú量liànɡ如rú来lái.今jīn得dé授shòu记jì.次cì补bǔ佛fó处chù.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ以yǐ谛dì观ɡuān.十shí方fānɡ唯wéi识shí.识shí心xīn圆yuán明mínɡ.入rù圆yuán成chénɡ实shí.远yuǎn离lí依yī他tā.及jí遍biàn计jì执zhí.得dé无wú生shēnɡ忍rěn.斯sī为wéi第dì一yī.

大dà势shì至zhì法fǎ王wánɡ子zǐ.与yǔ其qí同tónɡ伦lún.五wǔ十shí二èr菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ忆yì往wǎnɡ昔xī.恒hénɡ河hé沙shā劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名mínɡ无wú量liànɡ光ɡuānɡ.十shí二èr如rú来lái.相xiānɡ继jì一yī劫jié.其qí最zuì后hòu佛fó.名mínɡ超chāo日rì月yuè光ɡuānɡ.彼bǐ佛fó教jiāo我wǒ.念niàn佛fó三sān昧mèi.

譬pì如rú有yǒu人rén.一yī专zhuān为wéi忆yì.一yī人rén专zhuān忘wànɡ.如rú是shì二èr人rén.若ruò逢fénɡ不bù逢fénɡ.或huò见jiàn非fēi见jiàn.二èr人rén相xiānɡ忆yì.二èr忆yì念niàn深shēn.如rú是shì乃nǎi至zhì.从cónɡ生shēnɡ至zhì生shēnɡ.同tónɡ于yú形xínɡ影yǐnɡ.不bù相xiānɡ乖ɡuāi异yì.

十shí方fānɡ如rú来lái.怜lián念niàn众zhònɡ生shēnɡ.如rú母mǔ忆yì子zǐ.若ruò子zǐ逃táo逝shì.虽suī忆yì何hé为wéi.子zǐ若ruò忆yì母mǔ.如rú母mǔ忆yì时shí.母mǔ子zǐ历lì生shēnɡ.不bù相xiānɡ违wéi远yuǎn.若ruò众zhònɡ生shēnɡ心xīn.忆yì佛fó念niàn佛fó.现xiàn前qián当dānɡ来lái.必bì定dìnɡ见jiàn佛fó.去qù佛fó不bù远yuǎn.不bù假jiǎ方fānɡ便biàn.自zì得dé心xīn开kāi.如rú染rǎn香xiānɡ人rén.身shēn有yǒu香xiānɡ气qì.此cǐ则zé名mínɡ曰yuē.香xiānɡ光ɡuānɡ庄zhuānɡ严yán.

我wǒ本běn因yīn地dì.以yǐ念niàn佛fó心xīn.入rù无wú生shēnɡ忍rěn.今jīn于yú此cǐ界jiè.摄shè念niàn佛fó人rén.归ɡuī于yú净jìnɡ土tǔ.佛fó问wèn圆yuán通tōnɡ.我wǒ无wú选xuǎn择zé.都dōu摄shè六liù根ɡēn.净jìnɡ念niàn相xiānɡ继jì.得dé三sān摩mó地dì.斯sī为wéi第dì一yī.

【卷六】

尔ěr时shí.观ɡuān世shì音yīn菩pú萨sà.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.忆yì念niàn我wǒ昔xī.无wú数shù恒hénɡ河hé沙shā劫jié.于yú时shí有yǒu佛fó.出chū现xiàn于yú世shì.名mínɡ观ɡuān世shì音yīn.我wǒ于yú彼bǐ佛fó.发fā菩pú提tí心xīn.彼bǐ佛fó教jiāo我wǒ.从cónɡ闻wén思sī修xiū.入rù三sān摩mó地dì.

初chū于yú闻wén中zhōnɡ.入rù流liú亡wánɡ所suǒ.所suǒ入rù既jì寂jì.动dònɡ静jìnɡ二èr相xiànɡ.了liǎo然rán不bù生shēnɡ.如rú是shì渐jiàn增zēnɡ.闻wén所suǒ闻wén尽jìn.尽jìn闻wén不bú住zhù.觉jué所suǒ觉jué空kōnɡ.空kōnɡ觉jué极jí圆yuán.空kōnɡ所suǒ空kōnɡ灭miè.生shēnɡ灭miè既jì灭miè.寂jì灭miè现xiàn前qián.忽hū然rán超chāo越yuè.世shì出chū世shì间jiān.十shí方fānɡ圆yuán明mínɡ.获huò二èr殊shū胜shènɡ.一yī者zhě.上shànɡ合hé十shí方fānɡ诸zhū佛fó.本běn妙miào觉jué心xīn.与yǔ佛fó如rú来lái.同tónɡ一yī慈cí力lì.二èr者zhě.下xià合hé十shí方fānɡ一yī切qiè.六liù道dào众zhònɡ生shēnɡ.与yǔ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ一yī悲bēi仰yǎnɡ.

世shì尊zūn.由yóu我wǒ供ɡònɡ养yǎnɡ.观ɡuān音yīn如rú来lái.蒙ménɡ彼bǐ如rú来lái.授shòu我wǒ如rú幻huàn.闻wén熏xūn闻wén修xiū.金jīn刚ɡānɡ三sān昧mèi.与yǔ佛fó如rú来lái.同tónɡ慈cí力lì故ɡù.令lìnɡ我wǒ身shēn成chénɡ.三sān十shí二èr应yìnɡ.入rù诸zhū国ɡuó土tǔ.

世shì尊zūn.若ruò诸zhū菩pú萨sà.入rù三sān摩mó地dì.进jìn修xiū无wú漏lòu.胜shènɡ解jiě现xiàn圆yuán.我wǒ现xiàn佛fó身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí解jiě脱tuō.

若ruò诸zhū有yǒu学xué.寂jì静jìnɡ妙miào明mínɡ.胜shènɡ妙miào现xiàn圆yuán.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn独dú觉jué身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí解jiě脱tuō.

若ruò诸zhū有yǒu学xué.断duàn十shí二èr缘yuán.缘yuán断duàn胜shènɡ性xìnɡ.胜shènɡ妙miào现xiàn圆yuán.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn缘yuán觉jué身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí解jiě脱tuō.

若ruò诸zhū有yǒu学xué.得dé四sì谛dì空kōnɡ.修xiū道dào入rù灭miè.胜shènɡ性xìnɡ现xiàn圆yuán.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn声shēnɡ闻wén身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí解jiě脱tuō.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.欲yù心xīn明mínɡ悟wù.不bú犯fàn欲yù尘chén.欲yù身shēn清qīnɡ净jìnɡ.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn梵fàn王wánɡ身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí解jiě脱tuō.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.欲yù为wéi天tiān主zhǔ.统tǒnɡ领lǐnɡ诸zhū天tiān.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn帝dì释shì身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.欲yù身shēn自zì在zài.游yóu行xínɡ十shí方fānɡ.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn自zì在zài天tiān身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.欲yù身shēn自zì在zài.飞fēi行xínɡ虚xū空kōnɡ.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn大dà自zì在zài天tiān身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.爱ài统tǒnɡ鬼ɡuǐ神shén.救jiù护hù国ɡuó土tǔ.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn天tiān大dà将jiànɡ军jūn身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.爱ài统tǒnɡ世shì界jiè.保bǎo护hù众zhònɡ生shēnɡ.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn四sì天tiān王wánɡ身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.爱ài生shēnɡ天tiān宫ɡōnɡ.驱qū使shǐ鬼ɡuǐ神shén.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn四sì天tiān王wánɡ.国ɡuó太tài子zǐ身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.乐lè为wéi人rén王wáng.我wǒ于yú彼bǐ前qián.现xiàn人rén王wánɡ身shēn.而ér为wèi说shuō法fǎ.令lìnɡ其qí成chénɡ就jiù.

本文链接:楞严经正确注音版

上一篇:楞严经咒背诵方法是什么

下一篇:楞严经第六卷浅释