您的当前位置:首页 > 楞严经原文 >

楞严经第二拼音版

文章来源:本站原创    发布时间 :2019-06-25 16:58:53   编辑:朱芷漠    阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经白话文

楞严经第二拼音版

师兄在念诵楞严经的时候,是可以按照读音去念诵,这样是能够帮助我们正确的念诵,正确的去体会经文中的道理是什么,所以师兄就是可以去知道楞严经原文注音有哪些,接下来,我们就去先去了解楞严经第二卷的拼音是什么吧!

【卷二】

尔ěr时shí阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.闻wén佛fó示shì诲huì.身shēn心xīn泰tài然rán.念niàn无wú始shǐ来lái.失shī却què本běn心xīn.妄wànɡ认rèn缘yuán尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.今jīn日rì开kāi悟wù.如rú失shī乳rǔ儿ér.忽hū遇yù慈cí母mǔ.合hé掌zhǎnɡ礼lǐ佛fó.愿yuàn闻wén如rú来lái.显xiǎn出chū身shēn心xīn.真zhēn妄wànɡ虚xū实shí.现xiàn前qián生shēnɡ灭miè.与yǔ不bù生shēnɡ灭miè.二èr发fā明mínɡ性xìnɡ.

时shí波bō斯sī匿nì王wánɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ昔xī未wèi承chénɡ.诸zhū佛fó诲huì敕chì.见jiàn迦jiā旃zhān延yán.毗pí罗luó胝zhī子zǐ.咸xián言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu断duàn灭miè.名mínɡ为wéi涅niè槃pán.我wǒ虽suī值zhí佛fó.今jīn犹yóu狐hú疑yí.云yún何hé发fā挥huī.证zhènɡ知zhī此cǐ心xīn.不bù生shēnɡ灭miè地dì.今jīn此cǐ大dà众zhònɡ.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.咸xián皆jiē愿yuàn闻wén.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ身shēn现xiàn在zài.今jīn复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ此cǐ肉ròu身shēn.为wéi同tónɡ金jīn刚ɡānɡ.常chánɡ住zhù不bù朽xiǔ.为wéi复fù变biàn坏huài.世shì尊zūn.我wǒ今jīn此cǐ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ未wèi曾cénɡ灭miè.云yún何hé知zhī灭miè.世shì尊zūn.我wǒ此cǐ无wú常chánɡ.变biàn坏huài之zhī身shēn.虽suī未wèi曾cénɡ灭miè.我wǒ观ɡuān现xiàn前qián.念niàn念niàn迁qiān谢xiè.新xīn新xīn不bú住zhù.如rú火huǒ成chénɡ灰huī.渐jiàn渐jiàn销xiāo殒yǔn.殒yǔn亡wánɡ不bù息xī.决jué知zhī此cǐ身shēn.当dānɡ从cónɡ灭miè尽jìn.佛fó言yán如rú是shì.

大dà王wáng.汝rǔ今jīn生shēnɡ龄línɡ.已yǐ从cónɡ衰shuāi老lǎo.颜yán貌mào何hé如rú.童tónɡ子zǐ之zhī时shí.世shì尊zūn.我wǒ昔xī孩hái孺rú.肤fū腠còu润rùn泽zé.年nián至zhì长zhǎnɡ成chénɡ.血xuè气qì充chōnɡ满mǎn.而ér今jīn颓tuí龄línɡ.迫pò于yú衰shuāi耄mào.形xínɡ色sè枯kū悴cuì.精jīnɡ神shén昏hūn昧mèi.发fà白bái面miàn皱zhòu.逮dài将jiānɡ不bù久jiǔ.如rú何hé见jiàn比bǐ.充chōnɡ盛shènɡ之zhī时shí.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ之zhī形xínɡ容rónɡ.应yīnɡ不bú顿dùn朽xiǔ.王wánɡ言yán.世shì尊zūn.变biàn化huà密mì移yí.我wǒ诚chénɡ不bù觉jué.寒hán暑shǔ迁qiān流liú.渐jiàn至zhì于yú此cǐ.何hé以yǐ故ɡù.我wǒ年nián二èr十shí.虽suī号hào年nián少shào.颜yán貌mào已yǐ老lǎo.初chū十shí岁suì时shí.三sān十shí之zhī年nián.又yòu衰shuāi二èr十shí.于yú今jīn六liù十shí.又yòu过ɡuò于yú二èr.观ɡuān五wǔ十shí时shí.宛wǎn然rán强qiánɡ壮zhuànɡ.

世shì尊zūn.我wǒ见jiàn密mì移yí.虽suī此cǐ殂cú落luò.其qí间jiān流liú易yì.且qiě限xiàn十shí年nián.若ruò复fù令lìnɡ我wǒ.微wēi细xì思sī惟wéi.其qí变biàn宁nìng唯wéi.一yī纪jì二èr纪jì.实shí为wéi年nián变biàn.岂qǐ唯wéi年nián变biàn.亦yì兼jiān月yuè化huà.何hé直zhí月yuè化huà.兼jiān又yòu日rì迁qiān.沉chén思sī谛dì观ɡuān.刹chà那nà刹chà那nà.念niàn念niàn之zhī间jiān.不bù得dé停tínɡ住zhù.故ɡù知zhī我wǒ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ见jiàn变biàn化huà.迁qiān改ɡǎi不bù停tínɡ.悟wù知zhī汝rǔ灭miè.亦yì于yú灭miè时shí.汝rǔ知zhī身shēn中zhōnɡ.有yǒu不bú灭miè耶yé.波bō斯sī匿nì王wánɡ.合hé掌zhǎnɡ白bái佛fó.我wǒ实shí不bù知zhī.佛fó言yán.我wǒ今jīn示shì汝rǔ.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.大dà王wánɡ.汝rǔ年nián几jǐ时shí.见jiàn恒hénɡ河hé水shuǐ.王wánɡ言yán.我wǒ生shēnɡ三sān岁suì.慈cí母mǔ携xié我wǒ.谒yè耆qí婆pó天tiān.经jīnɡ过ɡuò此cǐ流liú.尔ěr时shí即jí知zhī.是shì恒hénɡ河hé水shuǐ.

佛fó言yán.大dà王wáng.如rú汝rǔ所suǒ说shuō.二èr十shí之zhī时shí.衰shuāi于yú十shí岁suì.乃nǎi至zhì六liù十shí.日rì月yuè岁suì时shí.念niàn念niàn迁qiān变biàn.则zé汝rǔ三sān岁suì.见jiàn此cǐ河hé时shí.至zhì年nián十shí三sān.其qí水shuǐ云yún何hé.王wánɡ言yán.如rú三sān岁suì时shí.宛wǎn然rán无wú异yì.乃nǎi至zhì于yú今jīn.年nián六liù十shí二èr.亦yì无wú有yǒu异yì.

佛fó言yán.汝rǔ今jīn自zì伤shānɡ.发fà白bái面miàn皱zhòu.其qí面miàn必bì定dìnɡ.皱zhòu于yú童tónɡ年nián.则zé汝rǔ今jīn时shí.观ɡuān此cǐ恒hénɡ河hé.与yǔ昔xī童tónɡ时shí.观ɡuān河hé之zhī见jiàn.有yǒu童tónɡ耄mào不fǒu.王wánɡ言yán.不fǒu也yě世shì尊zūn.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ面miàn虽suī皱zhòu.而ér此cǐ见jiàn精jīnɡ.性xìnɡ未wèi曾cénɡ皱zhòu.皱zhòu者zhě为wéi变biàn.不bú皱zhòu非fēi变biàn.变biàn者zhě受shòu灭miè.彼bǐ不bú变biàn者zhě.元yuán无wú生shēnɡ灭miè.云yún何hé于yú中zhōnɡ.受shòu汝rǔ生shēnɡ死sǐ.而ér犹yóu引yǐn彼bǐ.末mò伽qié黎lí等děnɡ.都dōu言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu全quán灭miè.王wánɡ闻wén是shì言yán.信xìn知zhī身shēn后hòu.舍shě生shēnɡ趣qù生shēnɡ.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.踊yǒnɡ跃yuè欢huān喜xǐ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.

阿ā难nán即jí从cónɡ座zuò起qǐ.礼lǐ佛fó合hé掌zhǎnɡ.长chánɡ跪ɡuì白bái佛fó.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn闻wén.必bì不bù生shēnɡ灭miè.云yún何hé世shì尊zūn.名mínɡ我wǒ等děnɡ辈bèi.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.愿yuàn兴xīnɡ慈cí悲bēi.洗xǐ我wǒ尘chén垢ɡòu.即jí时shí如rú来lái.垂chuí金jīn色sè臂bì.轮lún手shǒu下xià指zhǐ.示shì阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn我wǒ.母mǔ陀tuó罗luó手shǒu.为wéi正zhènɡ为wéi倒dào.

阿ā难nán言yán.世shì间jiān众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.而ér我wǒ不bù知zhī.谁shuí正zhènɡ谁shuí倒dào.佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò世shì间jiān人rén.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.即jí世shì间jiān人rén.将jiānɡ何hé为wéi正zhènɡ.阿ā难nán言yán.如rú来lái竖shù臂bì.兜dōu罗luó绵mián手shǒu.上shànɡ指zhǐ于yú空kōnɡ.则zé名mínɡ为wéi正zhènɡ.

佛fó即jí竖shù臂bì.告ɡào阿ā难nán言yán.若ruò此cǐ颠diān倒dǎo.首shǒu尾wěi相xiānɡ换huàn.诸zhū世shì间jiān人rén.一yī倍bèi瞻zhān视shì.则zé知zhī汝rǔ身shēn.与yǔ诸zhū如rú来lái.清qīnɡ净jìnɡ法fǎ身shēn.比bǐ类lèi发fā明mínɡ.如rú来lái之zhī身shēn.名mínɡ正zhènɡ遍biàn知zhī.汝rǔ等děnɡ之zhī身shēn.号hào性xìnɡ颠diān倒dǎo.随suí汝rǔ谛dì观ɡuān.汝rǔ身shēn佛fó身shēn.称chēnɡ颠diān倒dǎo者zhě.名mínɡ字zì何hé处chù.号hào为wéi颠diān倒dǎo.于yú时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.瞪dènɡ瞢ménɡ瞻zhān佛fó.目mù睛jīnɡ不bù瞬shùn.不bù知zhī身shēn心xīn.颠diān倒dǎo所suǒ在zài.

佛fó兴xīnɡ慈cí悲bēi.哀āi愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.发fā海hǎi潮cháo音yīn.遍biàn告ɡào同tónɡ会huì.诸zhū善shàn男nán子zǐ.我wǒ常chánɡ说shuō言yán.色sè心xīn诸zhū缘yuán.及jí心xīn所suǒ使shǐ.诸zhū所suǒ缘yuán法fǎ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.汝rǔ身shēn汝rǔ心xīn.皆jiē是shì妙miào明mínɡ.真zhēn精jīnɡ妙miào心xīn.中zhōnɡ所suǒ现xiàn物wù.

云yún何hé汝rǔ等děnɡ.遗yí失shī本běn妙miào.圆yuán妙miào明mínɡ心xīn.宝bǎo明mínɡ妙miào性xìnɡ.认rèn悟wù中zhōnɡ迷mí.晦huì昧mèi为wéi空kōnɡ.空kōnɡ晦huì暗àn中zhōnɡ.结jié暗àn为wéi色sè.色sè杂zá妄wànɡ想xiǎnɡ.想xiǎnɡ相xiànɡ为wéi身shēn.聚jù缘yuán内nèi摇yáo.趣qù外wài奔bēn逸yì.昏hūn扰rǎo扰rǎo相xiànɡ.以yǐ为wéi心xīn性xìnɡ.一yī迷mí为wéi心xīn.决jué定dìnɡ惑huò为wéi.色sè身shēn之zhī内nèi.不bù知zhī色sè身shēn.外wài洎jì山shān河hé.虚xū空kōnɡ大dà地dì.咸xián是shì妙miào明mínɡ.真zhēn心xīn中zhōnɡ物wù.

譬pì如rú澄chénɡ清qīnɡ.百bǎi千qiān大dà海hǎi.弃qì之zhī唯wéi认rèn.一yī浮fú沤ōu体tǐ.目mù为wéi全quán潮cháo.穷qiónɡ尽jìn瀛yínɡ渤bó.汝rǔ等děnɡ即jí是shì.迷mí中zhōnɡ倍bèi人rén.如rú我wǒ垂chuí手shǒu.等děnɡ无wú差chā别bié.如rú来lái说shuō为wéi.可kě怜lián愍mǐn者zhě.

阿ā难nán承chénɡ佛fó.悲bēi救jiù深shēn诲huì.垂chuí泣qì叉chā手shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ虽suī承chénɡ佛fó.如rú是shì妙miào音yīn.悟wù妙miào明mínɡ心xīn.元yuán所suǒ圆yuán满mǎn.常chánɡ住zhù心xīn地dì.而ér我wǒ悟wù佛fó.现xiàn说shuō法fǎ音yīn.现xiàn以yǐ缘yuán心xīn.允yǔn所suǒ瞻zhān仰yǎnɡ.徒tú获huò此cǐ心xīn.未wèi敢ɡǎn认rèn为wéi.本běn元yuán心xīn地dì.愿yuàn佛fó哀āi愍mǐn.宣xuān示shì圆yuán音yīn.拔bá我wǒ疑yí根ɡēn.归ɡuī无wú上shànɡ道dào.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ等děnɡ尚shànɡ以yǐ.缘yuán心xīn听tīnɡ法fǎ.此cǐ法fǎ亦yì缘yuán.非fēi得děi法fǎ性xìnɡ.如rú人rén以yǐ手shǒu.指zhǐ月yuè示shì人rén.彼bǐ人rén因yīn指zhǐ.当dānɡ应yīnɡ看kàn月yuè.若ruò复fù观ɡuān指zhǐ.以yǐ为wéi月yuè体tǐ.此cǐ人rén岂qǐ唯wéi.亡wánɡ失shī月yuè轮lún.亦yì亡wánɡ其qí指zhǐ.何hé以yǐ故ɡù.以yǐ所suǒ标biāo指zhǐ.为wéi明mínɡ月yuè故ɡù.岂qǐ唯wéi亡wánɡ指zhǐ.亦yì复fù不bù识shí.明mínɡ之zhī与yǔ暗àn.何hé以yǐ故ɡù.即jí以yǐ指zhǐ体tǐ.为wéi月yuè明mínɡ性xìnɡ.明mínɡ暗àn二èr性xìnɡ.无wú所suǒ了liǎo故ɡù.

汝rǔ亦yì如rú是shì.若ruò以yǐ分fēn别bié.我wǒ说shuō法fǎ音yīn.为wéi汝rǔ心xīn者zhě.此cǐ心xīn自zì应yīnɡ.离lí分fēn别bié音yīn.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.譬pì如rú有yǒu客kè.寄jì宿sù旅lǚ亭tínɡ.暂zàn止zhǐ便biàn去qù.终zhōnɡ不bù常chánɡ住zhù.而ér掌zhǎnɡ亭tínɡ人rén.都dōu无wú所suǒ去qù.名mínɡ为wéi亭tínɡ主zhǔ.此cǐ亦yì如rú是shì.若ruò真zhēn汝rǔ心xīn.则zé无wú所suǒ去qù.云yún何hé离lí声shēnɡ.无wú分fēn别bié性xìnɡ.

斯sī则zé岂qǐ唯wéi.声shēnɡ分fēn别bié心xīn.分fēn别bié我wǒ容rónɡ.离lí诸zhū色sè相xiàng.无wú分fēn别bié性xìnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.分fēn别bié都dōu无wú.非fēi色sè非fēi空kōnɡ.拘jū舍shè离lí等děnɡ.昧mèi为wéi冥mínɡ谛dì.离lí诸zhū法fǎ缘yuán.无wú分fēn别bié性xìnɡ.则zé汝rǔ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.云yún何hé为wéi主zhǔ.

阿ā难nán言yán.若ruò我wǒ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.则zé如rú来lái说shuō.妙miào明mínɡ元yuán心xīn.云yún何hé无wú还huán.惟wéi垂chuí哀āi愍mǐn.为wèi我wǒ宣xuān说shuō.佛fó告ɡào阿ā难nán.且qiě汝rǔ见jiàn我wǒ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ元yuán.此cǐ见jiàn虽suī非fēi.妙miào精jīnɡ明mínɡ心xīn.如rú第dì二èr月yuè.非fēi是shì月yuè影yǐnɡ.汝rǔ应yīnɡ谛dì听tīnɡ.今jīn当dānɡ示shì汝rǔ.无wú所suǒ还huán地dì.

阿ā难nán.此cǐ大dà讲jiǎnɡ堂tánɡ.洞dònɡ开kāi东dōnɡ方fānɡ.日rì轮lún升shēnɡ天tiān.则zé有yǒu明mínɡ耀yào.中zhōnɡ夜yè黑hēi月yuè.云yún雾wù晦huì暝mínɡ.则zé复fù昏hūn暗àn.户hù牖yǒu之zhī隙xì.则zé复fù见jiàn通tōnɡ.墙qiánɡ宇yǔ之zhī间jiān.则zé复fù观ɡuān壅yōnɡ.分fēn别bié之zhī处chù.则zé复fù见jiàn缘yuán.顽wán虚xū之zhī中zhōnɡ.遍biàn是shì空kōnɡ性xìnɡ.郁yù孛bó之zhī象xiànɡ.则zé纡yū昏hūn尘chén.澄chénɡ霁jì敛liǎn氛fēn.又yòu观ɡuān清qīnɡ净jìnɡ.

阿ā难nán.汝rǔ咸xián看kàn此cǐ.诸zhū变biàn化huà相xiànɡ.吾wú今jīn各ɡè还huán.本běn所suǒ因yīn处chù.云yún何hé本běn因yīn.阿ā难nán.此cǐ诸zhū变biàn化huà.明mínɡ还huán日rì轮lún.何hé以yǐ故ɡù.无wú日rì不bù明mínɡ.明mínɡ因yīn属shǔ日rì.是shì故ɡù还huán日rì.暗àn还huán黑hēi月yuè.通tōnɡ还huán户hù牖yǒu.壅yōnɡ还huán墙qiánɡ宇yǔ.缘yuán还huán分fēn别bié.顽wán虚xū还huán空kōnɡ.郁yù孛bó还huán尘chén.清qīnɡ明mínɡ还huán霁jì.则zé诸zhū世shì间jiān.一yī切qiè所suǒ有yǒu.不bù出chū斯sī类lèi.

汝rǔ见jiàn八bā种zhǒnɡ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ性xìnɡ.当dānɡ欲yù谁shuí还huán.何hé以yǐ故ɡù.若ruò还huán于yú明mínɡ.则zé不bù明mínɡ时shí.无wú复fù见jiàn暗àn.虽suī明mínɡ暗àn等děnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ差chā别bié.见jiàn无wú差chā别bié.诸zhū可kě还huán者zhě.自zì然rán非fēi汝rǔ.不bù汝rǔ还huán者zhě.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.则zé知zhī汝rǔ心xīn.本běn妙miào明mínɡ净jìnɡ.汝rǔ自zì迷mí闷mèn.丧sànɡ本běn受shòu轮lún.于yú生shēnɡ死sǐ中zhōnɡ.常chánɡ被bèi漂piāo溺nì.是shì故ɡù如rú来lái.名mínɡ可kě怜lián愍mǐn.阿ā难nán言yán.我wǒ虽suī识shí此cǐ.见jiàn性xìnɡ无wú还huán.云yún何hé得dé知zhī.是shì我wǒ真zhēn性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.今jīn汝rǔ未wèi得dé.无wú漏lòu清qīnɡ净jìnɡ.承chénɡ佛fó神shén力lì.见jiàn于yú初chū禅chán.得dé无wú障zhànɡ碍ài.而ér阿ā那nà律lǜ.见jiàn阎yán浮fú提tí.如rú观guān掌zhǎnɡ中zhōnɡ.庵ān摩mó罗luó果ɡuǒ.诸zhū菩pú萨sà等děnɡ.见jiàn百bǎi千qiān界jiè.十shí方fānɡ如rú来lái.穷qiónɡ尽jìn微wēi尘chén.清qīnɡ净jìnɡ国ɡuó土tǔ.无wú所suǒ不bù瞩zhǔ.众zhònɡ生shēnɡ洞dònɡ视shì.不bú过ɡuò分fēn寸cùn.

阿ā难nán.且qiě吾wú与yú汝rǔ.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.所suǒ住zhù宫ɡōnɡ殿diàn.中zhōnɡ间jiān遍biàn览lǎn.水shuǐ陆lù空kōnɡ行xínɡ.虽suī有yǒu昏hūn明mínɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ形xínɡ像xiànɡ.无wú非fēi前qián尘chén.分fēn别bié留liú碍ài.汝rǔ应yīnɡ于yú此cǐ.分fēn别bié自zì他tā.今jīn吾wú将jiānɡ汝rǔ.择zé于yú见jiàn中zhōnɡ.谁shuí是shì我wǒ体tǐ.谁shuí为wéi物wù象xiànɡ.

阿ā难nán.极jí汝rǔ见jiàn源yuán.从cónɡ日rì月yuè宫ɡōnɡ.是shì物wù非fēi汝rǔ.至zhì七qī金jīn山shān.周zhōu遍biàn谛dì观ɡuān.虽suī种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.亦yì物wù非fēi汝rǔ.渐jiàn渐jiàn更ɡènɡ观ɡuān.云yún腾ténɡ鸟niǎo飞fēi.风fēnɡ动dònɡ尘chén起qǐ.树shù木mù山shān川chuān.草cǎo芥jiè人rén畜chù.咸xián物wù非fēi汝rǔ.

阿ā难nán.是shì诸zhū近jìn远yuǎn.诸zhū有yǒu物wù性xìnɡ.虽suī复fù差chā殊shū.同tónɡ汝rǔ见jiàn精jīnɡ.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ瞩zhǔ.则zé诸zhū物wù类lèi.自zì有yǒu差chā别bié.见jiàn性xìnɡ无wú殊shū.此cǐ精jīnɡ妙miào明mínɡ.诚chénɡ汝rǔ见jiàn性xìnɡ.若ruò见jiàn是shì物wù.则zé汝rǔ亦yì可kě.见jiàn吾wú之zhī见jiàn.若ruò同tónɡ见jiàn者zhě.名mínɡ为wéi见jiàn吾wú.吾wú不bú见jiàn时shí.何hé不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī处chù.

若ruò见jiàn不bú见jiàn.自zì然rán非fēi彼bǐ.不bú见jiàn之zhī相xiànɡ.若ruò不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī地dì.自zì然rán非fēi物wù.云yún何hé非fēi汝rǔ.又yòu则zé汝rǔ今jīn.见jiàn物wù之zhī时shí.汝rǔ既jì见jiàn物wù.物wù亦yì见jiàn汝rǔ.体tǐ性xìnɡ纷fēn杂zá.则zé汝rǔ与yǔ我wǒ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.不bù成chénɡ安ān立lì.阿ā难nán.若ruò汝rǔ见jiàn时shí.是shì汝rǔ非fēi我wǒ.见jiàn性xìnɡ周zhōu遍biàn.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.云yún何hé自zì疑yí.汝rǔ之zhī真zhēn性xìnɡ.性xìnɡ汝rǔ不bù真zhēn.取qǔ我wǒ求qiú实shí.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn性xìnɡ.必bì我wǒ非fēi余yú.我wǒ与yǔ如rú来lái.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.胜shènɡ藏zànɡ宝bǎo殿diàn.居jū日rì月yuè宫ɡōnɡ.此cǐ见jiàn周zhōu圆yuán.遍biàn娑suō婆pó国ɡuó.退tuì归ɡuī精jīnɡ舍shè.只zhǐ见jiàn伽qié蓝lán.清qīnɡ心xīn户hù堂tánɡ.但dàn瞻zhān檐yán庑wǔ.世shì尊zūn.此cǐ见jiàn如rú是shì.其qí体tǐ本běn来lái.周zhōu遍biàn一yī界jiè.今jīn在zài室shì中zhōnɡ.唯wéi满mǎn一yī室shì.为wéi复fù此cǐ见jiàn.缩suō大dà为wéi小xiǎo.为wéi当dānɡ墙qiánɡ宇yǔ.夹jiá令lìnɡ断duàn绝jué.我wǒ今jīn不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.愿yuàn垂chuí弘hónɡ慈cí.为wèi我wǒ敷fū演yǎn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè世shì间jiān.大dà小xiǎo内nèi外wài.诸zhū所suǒ事shì业yè.各ɡè属shǔ前qián尘chén.不bù应yīnɡ说shuō言yán.见jiàn有yǒu舒shū缩suō.譬pì如rú方fānɡ器qì.中zhōnɡ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.吾wú复fù问wèn汝rǔ.此cǐ方fānɡ器qì中zhōnɡ.所suǒ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.为wéi复fù定dìnɡ方fānɡ.为wéi不bú定dìnɡ方fānɡ.若ruò定dìnɡ方fānɡ者zhě.别bié安ān圆yuán器qì.空kōnɡ应yīnɡ不bù圆yuán.若ruò不bú定dìnɡ者zhě.在zài方fānɡ器qì中zhōnɡ.应yīnɡ无wú方fānɡ空kōnɡ.汝rǔ言yán不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.义yì性xìnɡ如rú是shì.云yún何hé为wéi在zài.

阿ā难nán.若ruò复fù欲yù令lìnɡ.入rù无wú方fānɡ圆yuán.但dàn除chú器qì方fānɡ.空kōnɡ体tǐ无wú方fānɡ.不bù应yīnɡ说shuō言yán.更ɡènɡ除chú虚xū空kōnɡ.方fānɡ相xiànɡ所suǒ在zài.若ruò如rú汝rǔ问wèn.入rù室shì之zhī时shí.缩suō见jiàn令lìnɡ小xiǎo.仰yǎnɡ观ɡuān日rì时shí.汝rǔ岂qǐ挽wǎn见jiàn.齐qí于yú日rì面miàn.若ruò筑zhù墙qiánɡ宇yǔ.能nénɡ夹jiá见jiàn断duàn.穿chuān为wéi小xiǎo窦dòu.宁nìnɡ无wú续xù迹jì.是shì义yì不bù然rán.

一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.迷mí己jǐ为wéi物wù.失shī于yú本běn心xīn.为wéi物wù所suǒ转zhuǎn.故ɡù于yú是shì中zhōnɡ.观ɡuān大dà观ɡuān小xiǎo.若ruò能nénɡ转zhuǎn物wù.则zé同tónɡ如rú来lái.身shēn心xīn圆yuán明mínɡ.不bú动dònɡ道dào场chǎnɡ.于yú一yī毛máo端duān.遍biàn能nénɡ含hán受shòu.十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn精jīnɡ.必bì我wǒ妙miào性xìnɡ.今jīn此cǐ妙miào性xìnɡ.现xiàn在zài我wǒ前qián.见jiàn必bì我wǒ真zhēn.我wǒ今jīn身shēn心xīn.复fù是shì何hé物wù.而ér今jīn身shēn心xīn.分fēn别bié有yǒu实shí.彼bǐ见jiàn无wú别bié.分fēn辨biàn我wǒ身shēn.若ruò实shí我wǒ心xīn.令lìnɡ我wǒ今jīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ实shí我wǒ.而ér身shēn非fēi我wǒ.何hé殊shū如rú来lái.先xiān所suǒ难nàn言yán.物wù能nénɡ见jiàn我wǒ.惟wéi垂chuí大dà慈cí.开kāi发fā未wèi悟wù.

佛fó告ɡào阿ā难nán.今jīn汝rǔ所suǒ言yán.见jiàn在zài汝rǔ前qián.是shì义yì非fēi实shí.若ruò实shí汝rǔ前qián.汝rǔ实shí见jiàn者zhě.则zé此cǐ见jiàn精jīnɡ.既jì有yǒu方fānɡ所suǒ.非fēi无wú指zhǐ示shì.且qiě今jīn与yú汝rǔ.坐zuò祇qí陀tuó林lín.遍biàn观ɡuān林lín渠qú.及jí与yǔ殿diàn堂tánɡ.上shànɡ至zhì日rì月yuè.前qián对duì恒hénɡ河hé.

汝rǔ今jīn于yú我wǒ.师shī子zǐ座zuò前qián.举jǔ手shǒu指zhǐ陈chén.是shì种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.阴yīn者zhě是shì林lín.明mínɡ者zhě是shì日rì.碍ài者zhě是shì壁bì.通tōnɡ者zhě是shì空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.草cǎo树shù纤xiān毫háo.大dà小xiǎo虽suī殊shū.但dàn可kě有yǒu形xínɡ.无wú不bù指zhǐ著zhuó.若ruò必bì其qí见jiàn.现xiàn在zài汝rǔ前qián.汝rǔ应yīnɡ以yǐ手shǒu.确què实shí指zhǐ陈chén.何hé者zhě是shì见jiàn.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.若ruò空kōnɡ是shì见jiàn.既jì已yǐ成chénɡ见jiàn.何hé者zhě是shì空kōnɡ.若ruò物wù是shì见jiàn.既jì已yǐ是shì见jiàn.何hé者zhě为wéi物wù.汝rǔ可kě微wēi细xì.披pī剥bō万wàn象xiànɡ.析xī出chū精jīnɡ明mínɡ.净jìnɡ妙miào见jiàn元yuán.指zhǐ陈chén示shì我wǒ.同tónɡ彼bǐ诸zhū物wù.分fēn明mínɡ无wú惑huò.

阿ā难nán言yán.我wǒ今jīn于yú此cǐ.重chónɡ阁ɡé讲jiǎnɡ堂tánɡ.远yuǎn洎jì恒hénɡ河hé.上shànɡ观ɡuān日rì月yuè.举jǔ手shǒu所suǒ指zhǐ.纵zònɡ目mù所suǒ观ɡuān.指zhǐ皆jiē是shì物wù.无wú是shì见jiàn者zhě.世shì尊zūn.如rú佛fó所suǒ说shuō.况kuànɡ我wǒ有yǒu漏lòu.初chū学xué声shēnɡ闻wén.乃nǎi至zhì菩pú萨sà.亦yì不bù能nénɡ于yú.万wàn物wù象xiànɡ前qián.剖pōu出chū精jīnɡ见jiàn.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

佛fó复fù告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.无wú有yǒu见jiàn精jīnɡ.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.则zé汝rǔ所suǒ指zhǐ.是shì物wù之zhī中zhōnɡ.无wú是shì见jiàn者zhě.今jīn复fù告ɡào汝rǔ.汝rǔ与yǔ如rú来lái.坐zuò祇qí陀tuó林lín.更ɡènɡ观ɡuān林lín苑yuàn.乃nǎi至zhì日rì月yuè.种zhǒnɡ种zhǒnɡ象xiànɡ殊shū.必bì无wú见jiàn精jīnɡ.受shòu汝rǔ所suǒ指zhǐ.汝rǔ又yòu发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ实shí遍biàn见jiàn.此cǐ祇qí陀tuó林lín.不bù知zhī是shì中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.何hé以yǐ故ɡù.若ruò树shù非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn树shù.若ruò树shù即jí见jiàn.复fù云yún何hé树shù.如rú是shì乃nǎi至zhì.若ruò空kōnɡ非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn空kōnɡ.若ruò空kōnɡ即jí见jiàn.复fù云yún何hé空kōnɡ.我wǒ又yòu思sī惟wéi.是shì万wàn象xiànɡ中zhōnɡ.微wēi细xì发fā明mínɡ.无wú非fēi见jiàn者zhě.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

于yú是shì大dà众zhònɡ.非fēi无wú学xué者zhě.闻wén佛fó此cǐ言yán.茫mánɡ然rán不bù知zhī.是shì义yì终zhōnɡ始shǐ.一yī时shí惶huánɡ悚sǒnɡ.失shī其qí所suǒ守shǒu.如rú来lái知zhī其qí.魂hún虑lǜ变biàn慑shè.心xīn生shēnɡ怜lián愍mǐn.安ān慰wèi阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.无wú上shànɡ法fǎ王wánɡ.是shì真zhēn实shí语yǔ.如rú所suǒ如rú说shuō.不bù诳kuánɡ不bú妄wànɡ.非fēi末mò伽qié黎lí.四sì种zhǒnɡ不bù死sǐ.矫jiǎo乱luàn论lùn议yì.汝rǔ谛dì思sī惟wéi.无wú忝tiǎn哀āi慕mù.

是shì时shí.文wén殊shū师shī利lì法fǎ王wánɡ子zǐ.愍mǐn诸zhū四sì众zhònɡ.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.此cǐ诸zhū大dà众zhònɡ.不bú悟wù如rú来lái.发fā明mínɡ二èr种zhǒnɡ.精jīnɡ见jiàn色sè空kōnɡ.是shì非fēi是shì义yì.

世shì尊zūn.若ruò此cǐ前qián缘yuán.色sè空kōnɡ等děnɡ象xiànɡ.若ruò是shì见jiàn者zhě.应yīnɡ有yǒu所suǒ指zhǐ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.应yīnɡ无wú所suǒ瞩zhǔ.而ér今jīn不bù知zhī.是shì义yì所suǒ归ɡuī.故ɡù有yǒu惊jīnɡ怖bù.非fēi是shì畴chóu昔xī.善shàn根ɡēn轻qīnɡ鲜xiān.惟wéi愿yuàn如rú来lái.大dà慈cí发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù象xiànɡ.与yǔ此cǐ见jiàn精jīnɡ.元yuán是shì何hé物wù.于yú其qí中zhōnɡ间jiān.无wú是shì非fēi是shì.

佛fó告ɡào文wén殊shū.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.及jí大dà菩pú萨sà.于yú其qí自zì住zhù.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.并bìnɡ所suǒ想xiǎnɡ相xiànɡ.如rú虚xū空kōnɡ华huā.本běn无wú所suǒ有yǒu.此cǐ见jiàn及jí缘yuán.元yuán是shì菩pú提tí.妙miào净jìnɡ明mínɡ体tǐ.云yún何hé于yú中zhōnɡ.有yǒu是shì非fēi是shì.文wén殊shū.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.如rú汝rǔ文wén殊shū.更ɡènɡ有yǒu文wén殊shū.是shì文wén殊shū者zhě.为wéi无wú文wén殊shū.

如rú是shì世shì尊zūn.我wǒ真zhēn文wén殊shū.无wú是shì文wén殊shū.何hé以yǐ故ɡù.若ruò有yǒu是shì者zhě.则zé二èr文wén殊shū.然rán我wǒ今jīn日rì.非fēi无wú文wén殊shū.于yú中zhōnɡ实shí无wú.是shì非fēi二èr相xiànɡ.

首页12尾页

本文链接:楞严经第二拼音版

上一篇:楞严经卷第十正文

下一篇:楞严经白话文卷十