楞严经修行网
楞严经修行网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第九十四卷(注音)

导读:本地分中有寻有伺等三地之一  已说意地。云何有寻有伺地。云何无寻唯伺地。云何无寻无伺地。总嗢拖南曰  界相如理不如理杂染等起最为后如是三地。略以五门施设建立。一界施设建立。二相施设建立。三如理作意施设建立。四不如理作意施设建立。五杂染等起施设建立。...

瑜伽师地论第九十四卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
yuán

shí

jiè

shè

sān
zhī
èr
tuō
nán
yuē

chù
yuán
jiàn
yuán
mǎn
shí
jiě

ài


zhù
zhì
jīng
jìn
shēng
chù
děng
wéi
hòuqiē
chù
yuán
shòu
yǒu
zhōng

ruò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén

xuān
shuō

yīn
è
yīn
lùn
zhě


qián
qǐng
wèn


zuò

shòu

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

ān
zhù
zhèng


shīruò
shēng
ruò
liè

lüè
yǒu
sān
zhǒng

dǎo

bié


kāi

zōng


èr


zōng


sān
yǒu
zhí

zhí

rǎn
qīng
jìng


dāng
zhī

zhōngsuǒ
wèn

chà
bié


wèi
zhū


jiē
cóng
yuán
shēng

shì

zōng
zhìmíng
wéi
kāi

zōng


ruò


wèn
zuò

shì


zhū
zuò

zuò

zuò

fēi

yīn
ér
shēngqiē
chù
yóu
chù
shēng
shòu


yòng
wàngzuò
děng

ruò
chù
yīn
shòu
xiàn
gēng
qiú

yīn

wéi
qiǎo
miào

rán
chù
yīn
shòu


xiàn
qiú

yīn
fēi
wéi
qiǎo
miào


shì

zhě

shì

míng
wéi


zōng


suǒ

zhě


yóu
èr
yīn
yuán


wéi
cūizhě
chú
wéi
gēn
jìng
shínéng
xiǎn
shì

zuò
zhě


èr
zhě

néng
fěi


qiē
shì
jiān
xiàn
liàng


suǒ

chù
yīn
yuán


yòu


néng


zōng

néng


zōng


míng
bèi
cūi


ruò


wèn
zuò

shì
wéi

gēn
jìng
jiè
shí

jiǎ


zuò

zuò

zuò

ruò

ruò


ér

shí

dōu

suǒ
zhí
zhōng
yǒu
xié
zhí
zhuósuí


suǒ

zhě


ruò
yǒu
zhí
zhuó

wéi

rǎn

ruò

zhí
zhuó

wéi
qīng
jìng

yún

míng
wéi
ruò
yǒu
zhí
zhuó


wéi

rǎn

wèi

shì
jiān

cōng
huì
zhě

ruò

qián

yǒu
suǒ
zhí
zhuó


míng
yuán
xíng

guǎng
广
shuō

qián

biàn
便

zhōng
rǎn

ruò

zhōng

yǒu
suǒ
zhí
zhuó
qián

dāng

hòu
rǎn

yún

míng
wéi
ruò

zhí
zhuó

wéi
qīng
jìng

wèi
cōng
huì
zhě

ruò

qián

huò

zhōng
zhū
xíng
zhí


suǒqián


zhū
shòu
yīn
miè


bān
niè
pán

huò

hòu


zhū
shòu
yīn
miè

dāng
bān
niè
pán

shì
míng

sān
yǒu
zhí

zhí

rǎn
qīng
jìngruò
yǒu

shè

yīn
è
yīn


yīn
shēng


zhǒng
yīn
zhōng

huò

zhèng
jiàn

míng
jiàn
yuán
mǎnzhèngnài
zhuǎn
míng
wéi
chéng
zhèng
zhí
jiàn

yóu

niè
pán


jìngmíng
chéng
jiù


zhèng
jìng


suǒ
zhī
jìng

zhì
qīng
jìng


yóu

sān
yuán


míng

zhèng


xiàng
qīn
jìnzhèng
zhèng

yún

míng
wéi
cóng
yīn
shēng


zhǒng
yīnè

yīn

wèi
zhū

shàn


shàn
gēn

èr
shàn

yīn

wèi

qiē
shàn

zhū
shàn
gēn

sān

shí
zhù
lìng
shí
zhù
yīn

wèi

zhǒng
shí


xiàn

hòu


rǎn
yīn

wèi

qiē
lòu


qīng
jìng
yīn

wèi

yuán


ruò
yǒu


zhū
yīn

xìng


shí
liǎo
zhī
shì


xìngyīn
yuán


shí
liǎo
zhī
shì

yīn
yuán


yīn
yuán
miè


shí
liǎo
zhī
zhēn
shí
shì
mièmiè
dào


shí
liǎo
zhī
zhēn
shí
shì
dào

míng
jiàn
yuán
mǎn

guān
yuán
shēng
shì
nǎi
zhì

míng
wéi
biānguò

gēng

yuán
shēng
yīn

guān
wéi
yóu


guān


jīu
jìng


lüè
yǒu
sān
zhǒng


xiàn

zhōng

zhēn
shí

miè

nǎi
zhì
shòu
寿
liàng
wèi
yǒng
zhǐ


héng
xiāng

zhuǎn
suǒ
zhī
jìng
shìyǒu
xué
zhèng
xiū
xíng
shí

shī
shè
xué
xìng
xué
zuò
shì

weíqiē
jìn


dāng
jìn

jìn

shēng
zhì
suǒ
míng
yún

wéi
sān


liù
chù

èr
liù
chù
yuán
chù

sān
chù
yuán
shòu

dāng
zhī

zhōng

suǒ
yǒu
duō
wén
zhū
shèngsuí
suǒ
lǐng
shòu
shòu

shí
biàn
zhī

yòuyànmiè
qín
xiū
zhèng
xíng

yòu
néng

shí
liǎo
zhī

shòu
chù
suǒ
yǐn
shēng

chù

yóu

liù
chù
yǐn
shēng
chù
yǐn
yīn
liù
chù

yàn


miè
qín
xiū
zhèng
xíng

yòu


shòu
chù

liù
chù


qiē
shí
shì

lüè
shè
wéi


liǎo
zhī

qiē
yóu

cháng
miè
míng
miè
xiàn

zhōng
qiē
sān
zhǒng
shí
shì

cháng
mièqián
xiū
xíng
yàn


miè

yóu

zhèng
xíng

míng
xué
cháng
wěi

yòu
yóu
xiū
xíng

zhèng
xíngsuǒ
zào
zuò

jīu
jìng
jiě
tuō

shì

shuō
míng


cháng
wěi

wéi

zhèng

zēng
suǒ
wèi


zēng
suǒ
wèi
zhèng

xiū
xíng

jiān
yīn
zhòng
fāng
biàn
便

míng
xué
cháng
wěi

wéi

suǒ
yǒu
xiàn


zhù


yǒu
tuì
退
shī


jiān
suǒ
zuò

yīn
zhòng
suǒ
zuò

yóu
shì
shuō
míng


cháng
wěi
děng

shuō

qiē
shì

zēng
shàng
míng

wén
shēn

míng
wéi

jiè

zhū
yǒu
huò


ài
jiě


míng

wén
shēn
suí


zài

shì

shuō
míng
shàn


jiè

yóu


jiè
shàn
tōng


shì
zhēn
shí
xiǎng


gēng


míng
suí

suǒ


chà
bié
xuān
shuō

nǎi
zhì
néng

huò
guò

liàng


biàn

jié
shì
chà
bié
zhǒng
lèi


shí
xuān
shuō


shì
yǒu
wéi

suǒ
zào
zuò
dòng
zhuǎn

léi
dùn

bìng

yōng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


dāng
zhī


jiě
zhū
ā
luó
hàn

lüè
yǒu
liù
zhǒng

bié
suǒ
jiě


yǒu

mén

bié

èr


mén

bié

sān
zhì

bié


duàn

bié


zǒng

bié

liù
bié

bié

yǒu

mén

bié
zhě

wèi

yǒu

huò

qǐng
wèn

huò


rán
wéi

lìngshèng
jiào
duō

gōng
jìngshì
jīn
zhěhuòmén

bié
zhě

wèi
zuò
shìshēng

jìn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhì

bié
zhě

wèi
yǒu
wèn
yán

yún

zhī


yún

jiànshēng

jìn
biàn
便

bié
yán

shēng
yuán
jìnshēng

jìnshì
xiāng


bié


shàn
jiě
tuō
zhì
suǒ
shè
jìn
zhì

míng
zhì

bié

yòubié

bié
zhě

wèi


bié

yīn
yuán
yǒu

yòu


bié

shēng
yīn
yuán
yīn
yuán
zhū


yòu


bié

zhū

xiāng


shí
zhīshí
jiàn


lìng


yǒu

zǒng

bié
zhě

wèi
qiē
suǒ


liǎo
zhī
suǒ
yǒu
zhū
shòu
jiēliǎo
zhī

lìng

shēng
jìn


shì

zhě

míng
zǒng

bié

duàn

bié
zhě

wèi

yóu


jiě
tuōqiē
tān
ài
yīn
yuán
jiē
jìn


shì

zhě

míng
duàn

bié


duàn

biéqián
shuō
míng
bié

bié


zǒng

bié

dāng
zhī
lüè
yóu
sān
zhǒng
xíng
xiāng

wèi


fàn
suǒ
shuō
zhū
jié


jiē

yǒu

shì
míng
zuì
chū
duàn
zǒng

bié

wèi
zhū
yǒu
jié
jiē
yǒng
duàn


yòu

ān
zhù

shì
zhèng
niàn

yóu

ān
zhù

zhèng
niànqiē
tān
yōu
è

shàn

néng
lìng

jìng

lòu

xīn

shì
míng

èr
duàn
zǒng

bié

wèi
héng
zhù


yòu


zhōng


jiāo
màn

shì
míng

sān
duàn
zǒng

bié

wèi

yǒu

zēng
shàng
mànshì
zǒng
shuō
yǒu
liù

bié


yǒu
sān
zhǒng


shì
zhū
shì
jiān
suǒ
ài
suǒ
ér
shuō


zhě
shì


èr
zhě
miào


sān
zhě
shòu
寿
mìng


yǒu
wéi
hài

shì
sān


néng
yǐn
suǒ
zhì


ài

sān
zhǒng
biézhě

bìng

èr
zhě
shuāi
lǎo

sān
zhě
yāo
méi

ruò

sān
xué

xié
xíng
shí

biàn
便

kān
rén
chāo
yuè

bìng
shuāi
lǎo
yāo
méi

ruò

sān
xué

zhèng
xíng
shí


néng
chāo
yuè

shì
sān
shì

yún

sān
xué


zēng
shàng
jiè
xué

èr
zēng
shàng
xīn
xué

sān
zēng
shàng
huì
xué

yún

míng
wéi

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
jiè
xué

zhū
xié
xíng

wèi

yǒuchū
xué
zhōng
yǒu
suǒ
huǐ
fàn

huò
guān


huò
guānyǒu
xiū
chǐān
zhù

xiū
chǐ


biàn
便


qiē
è

shàn
fáng


sēng


gōng
jìng


zhū
suǒ
xué
jiào
shòu
jiào
jiè

dōu

jìng


yóu
shì
yīn
yuán

ruò


shì

zhèng
jiàn


biàn
便


yán

néng
rěn
shòuchù
fēi
chù
néng
zhèng
jiàn
luó

zēng
bèi
yuǎnxíng
xié
xíng
tóng


zhě

qīn
jìn
jiāo
yóu

hǎo
gòng
ān
zhǐ

yóu

è
yǒu
gòng
ān
zhǐzhū
xián
shèng
shàng
shēng
zēng
bèi

kuàng
dāng


gōng
shēn
jìng
jìn

shè

wǎng

wéi
shuō
zhèng


zēng
bèi
shèng


ér


wén

shè
zàn
zhǔ
ěr
xīn

jìng
shùn

wéi
huái
怀
wéi
zhèng

wéi
zhī
jiě

ér
yǒu
tīng
wén

chù
fēi
chù
fēn
bié
zhèng
xíng
zhū
zhì
lùn
zhōngān
zhù


yóu

huái
怀
wéi
zhèng
xīn


suī
yǒu
tīng
wén

ér

xìn
shòu
xíng

yòu
zhū
xián
shèng

zuò
shì

weí


shì
xíng
zhě

kān


jiào
shòu
jiào
jiè
ránzhì

yòu
wéi
xián
shèng
zhī
suǒ

shè
xīn
héng


jìng

wài
shēn


wěi

ér
zhù


è
tān
lán
qiáng
kǒu
jiāo
àoshì
shì

jiàn
guò
zuì

duō
suǒ
huǐ
fànhuǐ

yóu
shùjiàn

huǐ
fàn

qiē
shī
luó

dāng
zhī
shì
míng

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
jiè
xué

zhū
xié
xíngxiāng
wéi

dāng
zhī

shì

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
jiè
xué
suǒ

zhèng
xíng

yún

míng
wéi

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
xīn
xué

zhū
xié
xíng

wèi

xíng
shí


zhèng


zhí

jìng
jiè
zhū
xiāng
suí
hǎo

yóu
shì
yīn
yuánwàng
niàn
zhōng

guān
guò
huàn

fán
nǎo
shēng

jiān
zhí

shè

yóu
shì
yīn
yuán


zhèng
zhī
zhù

huò

zhù
shí

yuǎn

chù

yǒu

èrwàng
niàn

zhèng
zhī
zhù
wéi
suǒ

zhǐ

xīn
wài
chí
sǎn


shì
míng
wéi

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
xīn
xué

zhū
xié
xíngxiāng
wéi

dāng
zhī

shì

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
xīn
xué
suǒ

zhèng
xíng

yún

míng
wéi

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
huì
xué

zhū
xié
xíng

wèi

yǒujìn
xián
shèng


jìn
è
yǒu

wén

zhèng


shēng
jiě
wéi
yīnzhèngzhūzhū
è


zhū
è
jiànshòu
xíng

huò

guǎng
广

suǒ
xué
suǒ

wēi
miào

zhōng

ér

qīng
miè


shì
míng
wéi

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
huì
xué

zhū
xié
xíngxiāng
wéi

dāng
zhī

shì

zhǐ
suǒ
yǒu
zēng
shàng
huì
xué
suǒ

zhèng
xíng


zhōng

shēngluó


zhǐ

shì
sān
zhǒng
xué
zhōng
suǒ

xié
xíng


yǒu
kān
néng
chāo

shēngdǎo


zhèng
xìng

shēng

yǒng
duàn
sān
jié

yóu

yǒng
duàn
sān
zhǒng
jiéyǒu
kān
néng

zhǐ
xiū
dào

ā
luó
hàn


xiàn

zhōng


yǒng
duàn
tān
tián
chī
děng

qiē
fán
nǎo

chāo
yuè
dāng
lái

bìng
shuāi
lǎo


yāo
méixiāng
wéi

dāng
zhī

shì

sān
xué
zhōng


shí
zhèng
xíng

qiē
bái
pǐn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

chāo
yuè
dāng
lái

bìng
shuāi
lǎo


yāo
méi


ruò
yǒu

chú


jìng
shī
luó

zhù
bié
jiě
tuō
qīng
jìngzēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
chū
jìng

jìn
fēn
suǒ
shè
shēng
sān
wéi

zhǐ

zēng
shàng
huì
xué
zēng
shàng

zhù
zhì

niè
pán
zhì

yòng

èr
zhì

wéi

zhǐ

xiān
yóu

zhǒng
yuán
mǎn

yuǎn

shòu
xué
zhuǎn
shí

lìng
xīn
jiě
tuō

qiē
fán
nǎo


ā
luó
hàn

chéng
huì
jiě
tuō


zhōng
yún

míng

zhù
zhì

wèi

yǒu


tīng
wén
suí
shùn
yuán
xìng
yuán


dǎo
jiàoyuán
shēng
xíng
yīn
guǒ
fēn
wèi

zhù

shēng


biàn
便
néng

shí

wén

xiū
suǒ
chéng
zuò

weí

néng

miào
huì


xìn
jiě

zhēn
shìzhēn
shì


miè
zhēn
shì
miè

dào
zhēn
shì
dào

zhū

shì
děng


yīn
guǒ
ān


zhōng
suǒ
yǒu
miào
zhì

míng

zhù
zhì

yòu

yún

míng
niè
pán
zhì

wèi


ěr

ruòmiè
dàomiào
huìxìn
jiě
shì
zhēn


miè
dào

shí

biàn
便zhù
yàn

xiǎng


miè
niè
pán


jìng
xiǎng

suǒ
wèi
jīu
jìng

jìng
wēi
miào


shè

qiē
shēng

suǒ


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

zhǐ


zhù
zhì


yīn


ruò

yīn
yuán

zhù
yàn

xiǎng

biàn
便

niè
pán
néng

miào
huì


xìn
jiě

wéi

jìng
děng


shì
miào
zhì

míng
niè
pán
zhìshàn
shuō


nài

zhōng

zhū
cōng
huì
zhě

zhèng
guān
liù
zhǒng
yuán
bèi

xiàn
qián

néng


qín
jīng
jìn
zhù

yún

míng
wéi
liù
zhǒng
yuán
bèishī
yuán
bèi

èr
shèng
jiào
yuán
bèi

sān
shèng
jiào


yuán
bèi


zhèng
shàng
yuán
bèiqiējiān
xuān
shuō
yuán
bèi

liù
yǒu
shèng
yán
jiāng
yuán
bèi

yún

míng
wéi

shī
yuán
bèi

wèi
zhū

lái
chéng
jiù
shísuǒ
wèi

shì
děng

míng

shī
yuán
bèi

yún

míng
wéi
shèng
jiào
yuán
bèi

wèi

chèn
yán


jīn

chù

xiān
zūn
wèi

néng
zhuǎn
fàn
lúnzhòng
zhōng
zhèng
shī

hǒu

kāi
shì

qiē
shùn

yuán


miè
niè
pán

shì
děng

míng
shèng
jiào
yuán
bèi

yún

míng
wéi
shèng
jiào


yuán
bèi

wèi

shèng
jiào
suǒ
yǒu
wénxìng
míng
xiǎn


shèn
shēn

yóu

shèng
jiào
néng
zhèng
kāi

zhū
shèn
shēnshuō
wén


xìng
míng
xiǎn


shèn
shēn


shì
míng
wéi
shèng
jiào


yuán
bèi

yún

míng
wéi
zhèng
shàng
yuán
bèi

wèi

shā
mén
huò

luó
ménlái
suǒ

néng
zhèng
kāi
jué
tōng
huì
wéi
shēng

shìzhèngsuǒ
yīngsuǒ
yīng
jué


wéi
yǒu

lái
suǒ
shuō

jiào

wéi
miào
wéi
shàng

ruò
guò


yán


jué


shì
míng
wéi
zhèng
shàng
yuán
bèi

yún

míng
wéi

qiējiān
xuān
shuō
yuán
bèi

wèi
zhū

lái
suǒ
shuō

jiào


wéi

qiē
rén
tiān
kāi
shì

dǎo

kāi
shì


qiēzuò
shī
juànkāi
shì


shì
míng
wéi

qiējiān
xuān
shuō
yuán
bèi

yún

míng
wéi
yǒu
shèng
yán
jiāng
yuán
bèi

wèi
yǒu
néng
duàn

qiē

huò


néng
shēng


qiē
shàn
gēn


qiē
shàn

suǒ


xìn

xiàn
liàng


ān

zhī
suǒ

shī
xiàn
qián


shì
míng
wéi
yǒu
shèng
yán
jiāng
yuán
bèi

zhū
cōng
huì
zhě

zhèng
guān

liù
yuán
bèi

xiàn
qián

néng


qín
jīng
jìn
zhù


sān
xué
zhōng


zēng
shàng
jiè
xiū

zēng
shàng
xīn
xiū

fàngzēng
shàng
huì


shī
jiào

xiū


xíng

ruò
yǒu
ān
zhù
xiè
dài
xīn
zhě

dāng
zhī

qiú
èr
zhǒng
guò
huàn


zhě

qiú
xiàn

dāng
lái
néng
shēng
zhòng


qiē
fán
nǎo

rǎn

yōu


ān
yǐn
zhù

èr
zhě

qiú
tuì
退
shī
suǒ
yǒu
wèi
zhèng

zhèng

qiē
shàn


tuì
退
shī
néng
yǐn
néng
wǎng
shàn

niè
pán

xiāng
wéi

qín
jīng
jìn
zhě

dāng
zhī

qiú
èr
zhǒng
shēngjīng
jìn
zhě


zhū
shàn

wèi
zhèng
néng
zhèng

tuì
退
shī
shí

néng
bànyún

míng
wéi
néng
bànwèi
chū
jiā


yóu

èr
xiāng

shuō
míng
yǒu
guǒ


zhě
zhèng

fán
nǎo


jīu
jìng
niè
pán

wèi


guǒ

èr
zhě
néng

shì
jiān
shēng


wèi
wǎng
shànshú
guǒ

yún

míng
wéi
néng
bànwèi
guǎng
广
wéi

xuān
shuō

yào

lìng

néng
wǎng
shì
jiān
shàn


jīu
jìng
niè
pán

yún

míng
wéi
néng
bànwèi

xiū
zhì
jìng

tián

xìng
kān
rén
shòu
yòng
cóng
jìng
xìn
biān
suǒ

děng
shì

yóu

shòu
yòng
shè
yǎng

shēn

lìng

néng
shùn

qiē
shàn
pǐn

yòu
néng
lìngsuǒ
zuò


guǒ
bào

wèi

dāng
lái
wǎng
shàn

shēng


wèi
dāng
huò

cái
bǎo

cóng
jiē
yuán
mǎn
róng
shèng

wèi
dāng
huò

shòu
寿
mìngbiàn
cái
děng

yuán
mǎn
xiū
guǎng
广

wèi


shàng
suǒ

sān
chù

cháng
shí
suí
zhú

jiān
duàn


yóu

zhǒng
xiāng

yīng
zhī
shì
zūn
suǒ
shuō
shèng
jiào
míng
shàn
shuōnéng


jìng

néng
lìng
zhèng

yǒu


niè
pán
jiè


èr
néng
bān
niè
pán
néng
lìng
zhèng
niè
pán
jiè


sān
néngnéng
lìng
zhèng

shēng
wén

jué

shàng
zhèng
děng
sān

shàn
shì
fēn
bié
zuì

jīu
jìng
xiàn
liàng
suǒ
xiǎn

shàng

shī
suǒ
kāi
shì

yuán
mǎn
néng
shēng
shèng
chù

ruò
suí
yǒu

chéng

yuán
mǎn


shàn
shuō


nài

zhōng

zhèng
xiū
xíng
shí

míng
yuē
shàn
lái
shàn
chū
jiā
zhě

yún

míng
wéi

zhǒng
yuán
mǎn


zēng
shàng


yuán
mǎn

èr
gēn
yuán
mǎn

sān
zhì
yuán
mǎn
shèng
chù
yǒu

chū
shì

zhí
yuán
mǎn

zēng
shàng


yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒubān
niè
pán


jìng
xiū
zhì
zēng
shàngfāng
nǎi
chū
jiā

fēi
wéi
zhài
zhǔ

zhū

wèi
zhī
suǒnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

shì
ér
chū
jiā
zhě

míng
shàn
chū
jiā

shēng

shèng
chù

gēn
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒu


yǎn
ěr

què

fēi
bàn

jiā


quē
zhī
fēn

yóu


shì
gēn

quēshàn
shuō


nài

zhōng

kān
rén
chū
jiā
shuō
zhèng


shí
kān
néng
tīng
shòu

zhì
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒu


xìng


gàng


yǒu
xià
pǐn

chī
zhàng
yīnyǒu
zhōng
pǐn

chī
zhàng


fēi
shǒu
dài
yán


yǒu
shàng
pǐn

chī
zhàngsān
zhǒng
zhì

chī
zhàng


yǒu

néng
jiě
shàn
shuō
è
shuō
suǒ
yǒu

shèng
chù
yǒu

chū
shì

zhí
yuán
mǎn
zhě

wèi

jīn
shí
yǒu


fàn
shì
jiā
móu

chū
xiàn

shì

shì
wéi

lái
yīng
zhèng
děng
jué

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

ruò
guǎng
广
jiě
shì

yīng
zhī

qián
shè

mén
fēn

xuān
shuō
zhèng
jìng
děng
guǎng
广
shuō

qián

dāng
zhī

zhōng
shēng
shèng
chù


míng
wéi
shàn
lái

shàn

chū
jiā

gēn

quē
gàngyīn


shǒu
dài

yán


míng
shàn
huòrén
shēn
yuán
shēng
zhū
xíng
liú
zhuǎn
xiū
guān
xíng
zhě

lüè
yǒu
èr
zhǒng
zuò
yóuyún

wéi
èr


zhě
chéng

shuō

yīn
lùn

èr
zhě
chéng

shuō
è
yīn
lùn


zhōng
chéng


yīn
lùn
zhě

guān

qiē
zhǒng
jiē

suǒ
yīn

biàn
便
shēng

huò

yún

zhū


yīn
ér
zhuǎn


yǒu
chéng

è
yīn
lùn
zhě


shēng

huò

yún

yóu


xiāng

yīn

chèn

yīn

yǒu
zhū

zhuǎn

ruò
yǒu
duō
wén
zhū
shèngyuǎn

èr
zhǒng
fēi
zhēn
shí
lùn

zhèng
guān
liú
zhuǎn
yóu
shì
yīn
yuán


shàn
jué
dìng


yǒu

huò


zhèng
zhēn
shí

ruò

shì
chù

shuō
yǒu
duō
wén
zhū
shèngdāng
zhī

zhōng
shì
zhū

shēng

ruò

shì
chù

wéi
shuō
yǒu

zhū
shèngdāng
zhī

zhōng
shuō

jiàn
zhèng

zhōng

lüè
yǒu
sān
zhǒngluó

yóu
yǒu

nǎo

ān
yǐn
zhù

yún

wéi
sān

wèi

yǒushàn
shuō


nài

zhōng

wéi
qiú
niè
pán


xiàng
niè
pán


shè
jiā
fēi
jiā


chū
jiā


wéi
néng
shòu
chí
suǒ
yǒu
jìn
jiè

biàn
便


zhùshí
shí
zhuǎn

jìn
xiū

zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué


shè
xiān
shí

jiā
suǒ
yǒu
shòu
yòng
jìng
jiè

wèi
néng
suí


shàng
ān
yǐn
zhèng
niè
pán
dào

chù
zài
zhōng
jiān

yóu
yǒu

nǎo

ān
yǐn
zhù

shì
míng

luóyǒu


suī

wéi

suǒ
shòu
jìn
jiè


ān
zhù

rán

wèi
néng
chāo

shēng


yóu
wèi
néng
chāo

shēng

qiē

yuán
jiècháng
shì

miàn

cháng
guān

kǒu


dāng

shí
zhī

suǒ
zhī

jiàn

suǒ
jiàn

héng


suǒ
qiú
wén
zhèng

jiào
shòu
jiào
jiè

rán


xīn
yǒu

yǒu
huò

yóu
yǒu

nǎo

ān
yǐn
zhù

shì
míng

èrluóyǒu


shì
xué
jiàn


fàng

ér
zhù


xiàn

zhōng

kān
zhèng

jīu
jìng
niè
pán

yǒu
néng
shè
shòu

èr
yǒu

shēng

zhī
yīn

yǒu

èr
zhù

yóu
yǒu

nǎo

ān
yǐn
zhù

shì
míng

sānluó


shì
sān
zhǒngluó


yǒu
sān
luó

yǒu
zhū
kuài

shàn
ān
yǐn
zhù

wèi
ā
luó
hàn

xiàng

zhùtuō
nán
yuē

yǒu
miè
ruò
shā
mén

luó
mén
shòu
zhì

liú
zhuǎn

lái
wǎng

shùn

wéi
hòu

zhū
xué
jiàn


suī

yǒu
miè

jìng
niè
pán


suí


xìn

shèng
huì
yǎn


néng
guān
jiàn

rán
yóu
wèi
néng

shēn
chù
zhèngyǒu
rén


suǒ


chí

shēn
jǐng

suī

ròu
yǎn
xiàn
jiàn
jǐng
zhōng

zhū
chén
huì
qīng
lěng
měi
shuǐ

bìng
gěi
shuǐ


ér


shuǐ
shēn
wèi
chù
zhèng


shì
yǒu
xué
suī
shèng
huì
yǎn
xiàn
jiàn
suǒ
qiú
hòu
fán
nǎo
duàn

zuì


jìng

ér


duàn
shēn
wèi
chù
zhèng


yǒu
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén


tān
tián
chī


duàn
miè

zhēn
shā
mén


luó
mén


quán
wèi
zhèng


ér
zhū
shì
jiān

shā
mén
xiǎng

luó
mén
xiǎng
chèn
shì
zhēn
shā
mén
zhēn

luó
mén

shì
jiān


suī

shì
xiǎng

rán

dàn
shì
shì

shā
ménluó
mén

fēi
ruòzhū
yǒu
shā
mén


luó
mén

jiē

rěn


wéi
shā
mén


luó
mén

suǒ

zhě


yóu


néng

shí
liǎo
zhī
zhū

rǎnrǎn

yīn
shí
liǎo
zhī

miè


miè
xíng


rǎn

zhě

wèi
lǎo

zhī
suǒ
shè
zhòng
shēng
zhī


rǎn

yīn


yǒu
èr
zhǒng


ài
suǒ
zuò

èr

suǒ
zuò

ài
suǒ
zuò
zhě

wèi
yóu
yuándào

yǒu

ài
zhī

ruò

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

ruò

míng
chù


míng
jiè
suǒ
suí
liù
chù


suǒ
zuò
zhě

wèi
yóu
yuándào

míng

shí
xíngshí
zhīzhù
zhì
shàng
wèi
néng
liǎo

kuàng
dāngxiàn
guān
shí
néng
biàn
liǎo
zhī

huò

xiū
dào
wèi
biàn
liǎo
zhīxué

wèi
néng
chāo
yuè


lüè
yóu
èr
zhǒng
míng
chù
shēng
yuán
shēng

qiē
xíng
zhōng
xiàn
guān

yún

wéi
èr


yóu
lǐng

suǒ
yuán
wéi
xìng
míng
chù
shēng
shòu

èr
yóu
jiǎn

suǒ
yuán
wéi
xìng
míng
chù
shēng
huì

dāng
zhī

zhōng

shí

zhī
ān
zhī


jiàn


shí

shìmíng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

xuān
shuō

shì

shí

zhǒng
shòu
shì
chà
biémíng
chù
suǒ
shēng
zhū
huì

xuān
shuō

shì

shí

zhǒng
zhì
shì
chà
bié


zhōng
hòu

suǒ
zuò
lǎo


wéi
guǒ
fēi
yīnqián

suǒ


míng

wéi
yīn
fēi
guǒyǒu
zhī


yīn

guǒ

sān
shí
biàn
zhì
yǒu
chà
biéqián
suǒ
shuō

jué
dìng
biàn
zhì
yǒu
chà
bié


yóu

zhù
zhì
suǒ
shè
néng

zhì


cháng
xìng
yǒu
chà
bié


dāng
zhī
jiàn


shí

zhǒng
zhì
shì
chà
bié


shì
xiǎn
shì

guān
zhū


qiē
xíng
xiāng

cóng


jiān


xiàn
guān

jiàn

xiū


nǎi
zhì
huò

ā
luó
hàn
guǒ


yóu
sān
zhǒng
xiāng


yuán
shēng
xíng

yīng
zhèng
liǎo
zhī
liú
zhuǎn
jiànděng
wéi
sān


yīn
zēngèr
guǒ
shēngsān
guǒ
zēng
shì

qiē
lüè
shè
wéi


zǒng
míng
zhū


ruò
zēng

ruò
shēng

ruòyīn
guǒ
mièsuǒ
yīng
dāng
zhī

shuō
míng
ruò
jiǎn

ruò
miè

ruò
méi


shì


chà
bié
dàowéi

xìng


yǒu
bié


chū
zhōng
hòu

shí
chà
bié


jiè
chà
biéruò
zēng

ruò
jiǎn

ruò
shēng

ruò
miè

ruò


ruò
méi

yīng
zhèng
liǎo
zhī


dāng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng

rǎnài

rǎn

èr
wàng
jiàn

rǎn


èr

rǎn


èr
pǐn


zài
jiā
pǐn

èr
chū
jiā
pǐn

yīng
zhī

zhōng

ài

rǎn
suǒ
zào
zuò


míng

suǒ
zuò

wàng
jiàn

rǎn
xié
míng

suǒ
zhí


zhōng

shēng
ruò
zài
jiā
pǐn

ruò
chū
jiā
pǐn


èr

rǎn

yóu
zhū
chánsuí
mián


yīn

suǒ
yuánshí
zhù

lìng
xīn
shēng

zhū

rǎn


zhāo

hòu
yǒu

xún
huán
wǎng
lái


jiě
tuō

yǒu
xué
jiàn

wàng
jiàn

rǎn

yǒng
duàn


wéi
yǒu

màn

chùshàng
yǒu
zào
xīnxīn
hòu
yǒu

ài

rǎn


yǒu
zhū
chán
néng
wéi

rǎn

wéi
yǒu
suí
mián


xiāng

néng
wéi

rǎn

yīn

suǒ
yuán


zhū
shí
zhù


rǎn

xīn

zhāo

hòu
yǒu

ruò
zhū

xué

èr
zhǒng

rǎn
chán


suí
mián

jiē
yǒng
duànxiàn

zhōng


zhū
shí
zhù


xīn

rǎndāng
lái
suǒ
zhāo
hòu
yǒu


qiē
jiēguò

zhū

wéi


shí
weí
yuán
zhèng
jué

shàng
zhèng
děngjīn


fàn


yuán

zhèng

weí


zhèng
jué

shàng
zhèng
děng
guò

yuán

zuò

pān
yuán
shùn

dào


fāng
biàn
便
suí
xiū

xiàn


zhù


zhù
ān


jīn


fàn
shì


suī

liàng


shuō
shì
jiān

jié
xiāngwéi
shuōshì

shàng
zhèng
děngshàng
yóu

shí
zhī
yuánwèi
zhèng
néng
zhèng

zhèng

huò

xiàn


zhù

kuàng

xià
liè
suǒ
yǒuyòu
wéi

shí
děng
jué
yuán

shè
shòu

zhī

wéi
duàn
fāng
biàn
便


qián
yīng
zhī

yòu

yuán

zǒng
lüè

zhě

wèi

zhuǎn
pǐn
yǒu
yīn
zhū


yòu

huán
pǐn
yǒu
yīn

lòu
suǒ
yǒu
zhū


yòu
yǒu
yīn

yīn
yuán
zhū
lòu

yòu

zhū
lòu
suǒ

zhǐ
xìng
cóng

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

yòu
yǒu
yīn

zhù

yīn
yuán


xiàn

zhōng
fán
nǎo
duàn
zhě

wéi
yǒu

yuán

yòu
zhǒng
qīng
jìng
jiàn

xiū


wéi


zào
jīu
jìng
niè
pán

yīng
zhī
xuān
shuō
suí
shùn

shì
yuán
xìng
yuán

shèn
shēn
yán
jiào

yún

míng
wéi

zhǒng
qīng
jìng


jiè
qīng
jìng

èr
xīn
qīng
jìng

sān
jiàn
qīng
jìng
qīng
jìng


dào
fēi
dào
zhì
jiàn
qīng
jìng

liù
xíng
zhì
jiàn
qīng
jìng


xíng
duàn
zhì
jiàn
qīng
jìng

yún

míng
wéi

shì
qīng
jìng
jiàn

xiū


wèi
yǒu

chú

ān
zhù


shī
luó

shǒu

bié
jiě
tuōguǎng
广
shuō
yīng
zhī


shēng
wényóu

shì

shī
luó


biàn
便
néng

huǐ

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xīn

zhèng
dìng

jiàn

nǎi
zhìān
zhù


jìng
huò


shì
dìng
xīn

jiàn

nǎi
zhì
zhì
zhí
diào
róu
ān
zhù

dòng


wéi
zhèng

lòu
jìn
zhì
tōng

xīn
dìng

xiàng


shèng

zhèng

xiàn
guān

duàn
jiàn
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo

huò


lòu
yǒu
xué
zhèng
jiàn


zhèng
jiàn


néng


qiē


miè
dào
sēng

yǒng
duàn

huò

yóu

jìng
duàn

chāo

yóumíng


yòu

zhèng
jiàn
qián
xíng
zhī
dào


shí
liǎo
zhī

shì
wéi
zhèng
dào

yóu

néng
duàn
jiàn
suǒ
duàn
hòu
xiū
suǒ
duàn
huò

yòu

xié
jiàn
qián
xíng
fēi
dào


shí
liǎo
zhī

shì
wéi
xié
dào


dào
fēi
dào

shàn
qiǎo


yuǎn

fēi
dào
yóu

zhèng
dào

yòu

suí
dào

zhǒng
xíngshí
liǎo
zhī


děng
wéi
chí
tōng

èr


tōng

sān

chí
tōng
tōng


shì
xíng


guǎng
广
biàn
yīng
zhī


shēng
wén
xíngshí
liǎo
zhī
zuì
chū
xíng


qiē
yīng
duàn

chāo
yuèfēi
yóu
fán
nǎo


shí
liǎo
zhī

èr

sānchí
èr
zhǒng
xíng


fēn
yīng
duàn


shì

shí
liǎo
zhī
chū
quán

èr

fēn
yīng
dāng
duàn
tōng

zhèng
qín
xiū


cóng


jiān
yǒng
jìn
zhū
lòu


xiàn

zhōng
huò


zào
jīu
jìng
niè
pán

shēn
huài

hòu
zhèngbān
niè
pán
jiè


shì

zhǒng
qīng
jìng
wéi


jiàn

xiū


nǎi
zhì
huò

zhū
lòu
yǒng
jìn

zào
niè
pán

dāng
zhī

zhōng
yóu


shì

zhǒng
qīng
jìng


qiējiàn

xiū


fāng
nǎi
zhèng


zào
niè
pán

fēi
suí
què


shì

yīng
qiú

shì

qiē


shì
zūn
suǒ
shú
xiū
fàn
xíng

fēi
qiú
suí


yòu

shì
zūn

yóu

yīn
yuánshī
shè

shì

qiē

wéi
lìng
zhèng


zào
niè
pán

fēi
suí
shè


yòu


zhōngshuō

fēi
wéi
yóufēi


néng
huò

zào
jīu
jìng
niè
pán


shì
yīng
zhī

zhōng
yuán
xìng
yuán

shèn
shēntuō
nán
yuē

ān


yīn
yuán
guān
chá

shí


duō
zhū
guò
huàn

rǎn
děng
wéi
hòu

yǒu

zhǒngxiàn

zhōng
zuì
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

yún

wéizhěèr
zhěsān
zhě


ài
shì
zhuān
zhù

wàng


zhě


zhuān
zhù


wàng
zhī
suǒ

zhǐ
zhū
gēn

zhǒng

bìng
shòu
寿
bìng
nuǎn
ān
zhù

huài


shìsuídāng
zhī

bié
yòng


wéi
shí


zhě
duàn

èr
zhě
shùn

shòu
chù

sān
zhě
yǒu
lòu

huìzhě
néng
zhí
zhū
gēn

zhǒng
shí

dāng
zhī

zhōng

duàn

xiànwéi
shí

yóu
biàn
便
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

néng
shùn

shòu
zhū
yǒu
lòu
chù

néngwéi
shí

yóu
biàn
便
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

ruò
zài


néng
huì
jìng


míng

huì


néng


qiē


ài
jìng

zhuān
zhù

wàng

wéi
shí

yóu
zhuān
zhù

wàng


biàn
便
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

yóu
néng
zhí
shòu
zhū
gēn

zhǒng
shí


lìng

zhū
gēn

zhǒng

bìng
shòu
寿
bìng
nuǎn

shí


shēn
wéi
yīn
ér
zhù

shì

shuō
shí

míng

zhù
yīn

yóu

zhù
zhuān
zhù


wàngér
zhuǎn


shì

shí

néng
lìng

shēng
yǒu
qíng
ān
zhù

yòu
yóu
duàn


ér
yǒuyǒu
zhū
gēn

zhǒng
jiē

zēng
cháng

yóu
shì
yīn
yuán

zhū
yǒu

liàn
shēn
mìngwéi
yǒu
suǒ
zhuī
qiú


zhuī
qiú
shí

zào
zuò
zhǒng
zhǒng
xīn
shàn
èlìng
zēng
cháng

yòu
néng
zēng
cháng
zhǒng
zhǒng
fán
nǎo


shuō

duàn

chù

huì


suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

ěr

yóu

sān
mén
néng

hòu
yǒu

fán
nǎo
shíxiàn

yóu

fán
nǎo
suǒ
suí
zhú


chéng

yǒu


biàn
便
néng
shè
shòu
dāng
lái
hòu
yǒu


shì

shí
lìng
qiú
hòu
yǒu
ài

hòu
yǒuhòu
yǒu

wèi
néng
duàn
zhě

néng
shè
hòu
yǒu

biàn
shè
hòu
yǒu

suí
shè
hòu
yǒu

yòu
zhū
duàn
shí
zài

jiè
tiān

míng
zhī
wéi


huò
chù
zhōng
yǒu


luǎn


luǎn

dāng
zhī

ěr


jiè

wèi
duàn
shí

míng


chù

huì
shí
shí

zài


jiè

dāng
zhī
míngchù
míng


yǒu

wéi


fēn
bié
wéi

nán
fēn
bié


yòu

zhū
shí
dāng
zhī

yǒu
mén

wèi
ruò
néng
shǐ
使

shēng
yǒu
qíng

ān
zhù
zhě

shuō
míng
wéi


shè

qiú
yǒu
zhū
yǒu
qíng
zhě

dāng
zhī
shìshì
yīng
zhī
ān


shíshàng
suǒ
shuō
zhū
gēn

zhǒng

yóu


shè

xiān
ài
ér
shēng

wéi

lìng


zēng
cháng


zhuī
qiú

shí

yóu

dàoshēng
yǒu
qíng
suī
yóu

shí
ér

ān
zhù

rán
běn
jiè
ài
wéi
yuán

yǒu

yòu
yǒu
àixiàn

zhōng

zhū
shí
shēn

yóu
sān
zhǒng
mén


cháng

huò

néng
bàn

huò
cháng
suǒ
suí
zhú
yǒu

zhī
shí


xiàn

zhōng
shè
shòu
hòu
yǒu

shì


qiē
qiú
yǒu
yǒu
qíng

suī
yóu

shí
zhī
suǒ
shè


rán

jiè
ài
wéi
yuán

yǒu

yòu


ài

xiàn

zhōng

yóu

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
ài
wéi
yuán

míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

yóu

míng
chù
wéi
yuán

míng
chù
yóu
xiān
chuàn

zhū

míng
jiè
suǒ
suí
liù
chù
wéi
yuán
liù
chù
hòu
gēng


yīn


xiàn

zhōng
wéi

liù
chù
zhǎn
zhuǎn
xiāng


yǒu

zhū
gēn

zhǐ

shí

shí


zhǐ
shí
suǒ
zhí
shòu
yǒu

zhū
gēn

yóu

yīn
yuán

liù
chù

hòu
gēng

suǒ
shuō

huò

yǒu
shí
tīng
wén
zhèng

wéi
wài
zhī
zuò


zhèng
qín
xiū


wéi

zhī


yóu
shì
yīn
yuán

zhèng
jiàn
shēng


zhèng
jiàn
shēng


néng
duàn

míng

néng
shēng

míng


xiàn

zhōng

zhū

míng
jiè
suǒ
suí
liù
chù
jiē

chú
miè

míng
jiè
suǒ
suí
liù
chù

shēng

míng
wéi
zhuǎnpǐn

zhòng
jiē
zhǐliù
chù

miè

jiàn

nǎi
zhì
ài

suí
miè

yóu
ài
miè


zhū
shí

miè

néng

hòu
yǒu

zhū

miè


dāng
zhī
hòu
yǒu


suí
miè

shì

yīng
zhī

chù

míng
zhě


qiú
hòu
yǒuyǒu
shǎo

shēng

ān
zhùyǒu

néng
shí
suǒ
shí

yóu

yīn
yuánmíng
shí

rán
wéi
yuē

wèi
shēng
zhū

zuò
shēng
yuán


wéi

yǐn

shuō
wéi
shí


dàn
yóu

jiǎ


shí
shàng
jiǎ
xiǎng
shī
shèluó

wàng


shí

shuō
wéi
shí
zhě

wéi

suí
shùn
shì
jiān
yán
shuō

yuē
shì


shuō
yǒu

shìluó

néng
shí

shí

fēi
yuē
shēng


suǒ

zhě


ruò
shuō
yǒu
shí
shēng

ān
zhù


shì
zhēn
shíluó
míng
néng
shí
zhě


yīng

shí
wéi

shí
xìng

wèi
zēng
jiàn
yǒuluó
huán

néng
shíluó


xiāng

zhōng
dìng

èr
shí
tóng
shí
ān
zhù

shì


shí

shì
zhēn
shíluó
wéi
néng
shí
zhě


yīng
dào


yóu
yǒu

shì

yīngruò
zuò
shì
wèn

shuí
shí
shí
shí

dāng
zhī

wèn
wéi
fēi

wèn

ruò
zuò
shì
wèn

shuí
shì
néng
shí
shí
shí
yīn
yuán

dāng
zhī

wèn
wéi


wèn

néng
lìng


yuán

yǒu
èr
yǒu


zhě
shēng
yǒu

èr
zhě

yǒu

ruò
wéi
dāng
lái
hòu
yǒu
shēng


jīn
xiàn

zhōng

zhū

fán
nǎo
suǒ
suí
zhú
shí
wéi
yīn

néng
yǐn
dāng
lái
shēng
yǒuzēng
yǒu
qián
xíng

xìng

shuō
míng

yǒu


xiàn

zhōng
yǒu

yǒu


néng
lìng
dāng
lái
shēng
yǒu
suǒ
shè
hòu
yǒu
shēngmìng
zhōng
shí

qián

liù
chù
cái

cháng
miè

hòu

liù
chù
xún


shēngliù
chù
shí

xiān
shí
wéi
néng
yǐn
yuánjīn
shí
wéi
jié
shēng
yuán


shì
yóu
shí


tāiyǒu
míng


míng

wéi
yuán
biàn
便
yǒu
liù
chù

yóu

míng
jiè
suǒ
suí
liù
chù

wéi
yuán


yǒu
xiāng

chù

jiàn

nǎi
zhì

wéi
yuán


lìng
hòu


zhuǎn
chéng

yǒu


shì
zhū

xiān
wèi
zēng
yǒu


qiē
xīn
cóng
bié
bié
yuán


dāng
zhī

zhōng
dōu

chù
zhě
nǎi
zhì
yǒu
zhě

néng
yǒu
suǒ
chù

nǎi
zhì
yǒu
yǒu
wéi
yǒu
zhū


bié
míng
suǒ
shí

bié
míng
néng
shí

shì

yīn
guǒ
duò
zài
zhū
xíng

xiāng

liú
zhuǎn

yǒu
duàn
jué

yóu

xiān


yǒu

wǎng

hòu

shēng
yǒu


yóu
hòu


yǒu

huán

xiān

shēng
yǒu


shì
yuán

lún
huí

jué

cóng

shì
jiān
wǎng

shì
jiānshì
jiān
huán

shì
jiān

shì

wéi

néng
yǐndāng
zhī

zhōng
shuō
wéi
shísān
shí
wéi
yīn
néng
lìng
sān
zhǒng


shēngzhě
jiè

píng
děng
suǒ
shēng
bìng


èr
zhě


qiú


sān
zhě
qiú

yǔn


chū

duàn
shí
wéi
yīn


èr

chù
shí
wéi
yīn


sān


huì

shí
wéi
yīn

duàn
shí
yīn
yuán
shēng

bìng


shì


chú

dāng
guān
duàn
shí


ròu
xiǎng


yīng
tān
zhuó

suí
shùn

shòu
chù
shí
yīn
yuán

néng
shēng
qiú


shì


chú

dāng
guān
shùn

liù
zhǒng
chù
chùniú

yīng
zuò
shì
guān

ruòliù
zhǒng
chù
chùzhǒng
zhǒng


qiú
tān

biàn
便
wéi

zhǐ
zhū

ér
zhù


zhǐlìngzhǒng
zhǒng
zhū
è

shàn
xún

niú
chù
chù
zhū
chóng
zhī
suǒ
shà
shí

duō
shēng
zhòng


ān
yǐn
zhù


shì
guānchū
chù
chù
shēn
jiàn
guò
huàn


rǎn
ér
zhù


shì


shēng
xiāng
wèi
chù


dāng
zhī

ěr


chū
chù
chù
shēn
jiàn
guò
huàn


rǎn
ér
zhù

shì

nǎi
zhì


liù
chù
chù

dāng
zhī

ěr

yǒu
lòu

huì

shí
yīn
yuán

néng
shēng


qiú

yǔn


shì


chú

dāng
guān
yǒu
lòu

huì

shí


fēn
huǒ

guān
chá

shì
suǒ
qiú

yǔn
néng
yǐn
shēn
xīn


nǎozuò

shì
zhèng
guān
chá


zhōng


wàng

shí
děng
shì
wǎng


jiā

shì


wéi
suǒ
qiú

yǔn
suǒ
shēng

chù


xīn
tǎn
rán
ān

ér
zhù

yóu
shì
yīn
yuán

yīng
zhèng
guān
chá

shì
sān
shí

suǒ
wèi
duàn
chù

huì

shí


yóu

shì
sān
shí
yīn
yuán

shēng

suǒ
shuō

shíshì


chú

dāng
guān
shí
shí

sān
bǎi
máo
zhī
suǒ
zuān


suǒ

zhě


duàn
shí
yīn
yuán
néng
lìng
fēi

zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
pǐn
lèi
bìng


shí
ér


suí
shùn

shòu
chù
shí
yīn
yuán

néng
lìng
bèi
zēng


qiú


shí
ér


yǒu
lòu

huì

shí
yīn
yuán

néng
lìng
zhǒng
zhǒng
qiú

yǔn


shí
érshì
xíng
zhě

shí
shí
zhōng

zhèng
guān
zhū
shí

shí
wéi

duō
shēng
guò
huàn

yóu
shì
yīn
yuánshēn
mìng


shì
zhǒng
shí
shěn
zhèng
guān
chá

shěn
guān
wéi

néng

xiàn

yǒng
duàn
zhū
shí

shí
yǒng
duànzhì
dāng
lái
hòu
yǒu
ruò


shí
guān


shí

biàn
便
wéi

tān
zhī
suǒ
rǎn


ruò
wéi
shì
èr
suǒ
rǎn

zhě

dāng
zhī

qiú
èr
zhǒng
guò
huàn


zhě
dāng
lái

èr
zhě
xiàn
shí
zhōng

yǒu
lòu

huì

shí
yīn
yuán

zhuān
zhù

wàng

xíng

rǎn
míng


suí
shùn

shòu
chù
shí
yīn
yuán


néng
suí
shùn


zhū
shí
duō
shēng
rǎn
zhù
míng
tān


èr
fán
nǎo

xiàn

zhōng
néng
rǎn

shí

lìng

ān
zhǐ

zhǒng
shí
zhù

zēng
cháng
dāng
lái
hòu
yǒu
zhǒngzēng
cháng

shēng

hòu
yǒu
shēng
děng
zhòng


dāng
zhī
shì
míng

tān
èr
zhǒng
fán
nǎo
suǒ
zuò
dāng
lái
guò
huàn


yóu

shì


shí
zhōng
ān
zhù

tān
èr
zhǒng
fán
nǎo

biàn
便

xiàn

yǒu
zhū
chén
rǎn

yóu
chén
rǎn


shí
ruò
biàn
huài


xiàn

zhōng
biàn
便
shēng
bēi
tàn
chóu
yōu

wěi
dùn
huái
怀

ér
zhù

dāng
zhī
shì
míng

tān
èr
zhǒng
fán
nǎo
suǒ
zuò
xiàn

guò
huàn


zhū
yǒuzhǒng
shí
zhōng

tān
wèi
duàn


liù
chù
shè
yǒu
shí
zhī
shēn

yóu

tái
guān
liù
chù
chuāng
yǒu

néng

yuán
jìng
fán
nǎo

guāng

zuò


chù

shì
guāng


huò
zhù
shàng


huò
zhù
xià
zhùqián
suǒ
shuōshí
zhù
néng
rǎn

shí

shēng

dāng
lái
hòu
yǒu
zhòng


ruò
yǒu
néng
duàn

shì

tān
èr
zhǒng
fán
nǎoxiāng
wéi
yuán
jìng
fán
nǎo
shàng
kuàngér
dāng

zhù

yòu

ruò
yǒuluó

tān
wèi
duàn

biàn
便
wéi

luó
lái


suǒzhǒng
zhǒng
yóu

cǎi


ài
jìng
jiè

cǎi
huà

shìluó

lìng

biàn
shēng
zhǒng
zhǒng
fán
nǎo
xiāng
mào
xiǎn
xiàn

dāng
zhī

shìluó


tān
wèi
duàn

néng
wéi
zhǒng
zhǒng
fán
nǎo
cǎi
huà
zuò
suǒ

chù


duàn

tānluó
suǒ

qián
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

shìluó


tān

duàn

yóu
ruò

kōng

fēi
wéi
zhǒng
zhǒng
fán
nǎo
cǎi
huà
zuò
suǒ

chù

dāng
zhī
shì
míng

zhū
shí
zhōng

tān
wèi
duàn

suǒ
yǒu
guò
huàn

dāng
zhī
shì
míng

zhū
shí
zhōng

tān

duàn

suǒ
yǒu
gōng